Râzî'nin, Kur'an'daki Yeryüzü (Arz) Âyetleriyle İlgili Tefsir-i Kebir'deki Yorumları: Modern Jeoloji Biliminin Verileriyle Kısa Bir Mukayese

Enver BAYRAM
2012 Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi  
Özet Batı dünyasında bilimsel buluş ve keşiflerin yeni başladığı bir dönemde, Đslam dünyasında birçok bilimsel buluş ve keşif Müslüman bilim adamları tarafından ortaya konulmuştur. Bu buluş ve keşiflerin yapıldığı alanlardan biri de Jeoloji (yer) ilmidir. Bu konuyu tefsirinde etraflıca ele alan Râzî (ö. 606/1210), yer ile ilgili âyetleri kendi döneminin ilmi verileri doğrultusunda ayrıntılı bir şekilde tefsir etmiştir. Bu yüzden onun bazı açıklamaları, zaman zaman modern Jeoloji ilminin
more » ... oji ilminin verilerine ters düşebilmektedir. Onun, bu âyetleri tefsir ederken en temel amacı, bunları Allah'ın varlığına ve birliğine delil getirmesi olmuştur. Anahtar Kelimeler: Fahreddin er-Râzî, Tefsir-i Kebir, Tefsir, Jeoloji, Yeryüzü. Comments of er-Râzî Koranic verses about the earth in the Tafsir-i kabîr (Great Exegesis): A Brief Comparison With Modern Geological Findings. Abstract During a period when the scientific inventions and discoveries were just beginning in the West, many inventions and discoveries had been done by Muslim Scientists in Muslim world. One of the areas where these inventions and discoveries were carried out was Geology the science of the Earth. Al-Râzî (606/1210) who discussed this subject in his commentary, translates the verses about the Earth with the help of the scientific knowledges of his age in a detailed way.Therefore, some of his explanations may be the opposite of the facts of modern Geology from time to time. His main goal -while commenting these verses-was to make them an evidence for the existence and oneness of Allah.
doi:10.7596/taksad.v1i1.5 fatcat:otlurxe3ffbypoyseukidsup5q