LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE ÖĞRENİMLERİNİ ETKİLEYEN YABANCI DİL KAYGISI

Aslı DOĞAN
1973 Dil Dergisi  
Özet Bu çalışmanın amacı ortaöğretim öğrencilerinin İngilizce öğrenmelerini etkileyen yabancı dil kaygısının İngilizce öğrenimine etkisini belirlemektir. Rasgele yöntemle seçilen 293 öğrenciye Likert tipi yabancı dil kaygı ölçeği uygulanmıştır. Verilerin analizi için t-testi, tek yönlü ANOVA ve Scheffé testleri kullanılmıştır. Öğrencilerin, anne ve babalarının eğitim düzeylerinin, mesleklerinin, cinsiyetlerinin, mezun oldukları ve okudukları okul türünün yabancı dil kaygı düzeylerine etkisi
more » ... eylerine etkisi araştırılmış ve öğrencilerin kaygı düzeylerinin bunlardan etkilenmediği sonucuna ulaşılmıştır. Ancak kaygı düzeyi yüksek öğrencisi olan okulların bir kısmında başarı düzeyleri düşük bulunmuştur. Ortaöğretim öğrencilerinin yabancı dil kaygı düzeylerinin başarılarını etkilediği belirlenmiştir. Abstract The aim of this paper is to explore the effect of foreign language anxiety on students' learning English as a foreign language. Likert Scale Anxiety Survey was conducted with 293 EFL learners selected randomly and the t-test, ANOVA and Sceffé tests were used to analyze the gathered data. It was investigated that whether learners' parents' education, occupation, sex and type of school that they had graduated from were effective on the level of foreign language anxiety. Results revealed that learners' anxiety levels were not affected by the mentioned factors. However, it was found that in some of the schools, where the students' anxiety level was high, the students' success was low. It was identified that secondary school students' anxiety level influenced those learners' academic performance.
doi:10.1501/dilder_0000000088 fatcat:sj6k4blsvfbr3ntfe6cxyxgzn4