The Impact of Safety Climate and Work-Family Conflict on Fatigue: A Survey on Turkish Marine Pilots

Gökçe Çiçek Ceyhun, Yazar Adı Yazar Soyadı
2014 İşletme Araştırmaları Dergisi  
Özet Bu araştırmanın temel amacı, iş-aile çatışması ve güvenlik ikliminin yorgunluğa etkilerini belirlemektir. Çalışma kapsamında iş-aile çatışması ile yorgunluk arasında olumlu yönde ilişki olacağı ve güvenlik iklimi ile yorgunluk arasında negatif yönde ilişki olacağı öngörülmüştür. Bu amaçla kılavuz kaptanların mesleki özelliklerine ilişkin bilgiler verilerek öncelikle güvenlik iklimi ve yorgunluk arasındaki ilişkiyi, ardından işaile çatışması ve yorgunluk arasındaki ilişkiyi belirlemeye
more » ... yi belirlemeye yönelik literatüre yer verilmiştir. Türkiye'de 100 kılavuz kaptandan elde edilen anketler SPSS istatistiksel paket programı ile korelasyon ve regresyon analizleri yapılarak değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar öngörülen hipotezleri doğrulamıştır. Anahtar kelimeler: Kılavuz kaptan, iş-aile çatışması, güvenlik iklimi. Abstracat The main purpose of this study is to determine the impact of work-family conflict and safety climate on fatigue. It is predicted that there is positive relationship between work-family conflict and fatigue, and also there is negative relationship between safety climate factors and fatigue. In this manner, after definiton of marine pliot's job spesifications, the literature related safety climate and fatigue was handled. Then, the literature about work-family conflict and fatigue was studied. The paper is empirically based on the primary data collected from 100 marine pilots' in Turkey. Data obtained from questionnaires have been analyzed through the SPSS statistical packet program, correlation and hierarchical regression analysis. The results of the survey confirmed the predicted hypothesis.
doi:10.20491/isader.2014215955 fatcat:fsgastfafnezhabucq5wf3j2ci