ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARININ EĞİTİMDEKİ YERİNİN İNCELENMESİ

Okan BOYDAŞ
2021 Journal of International Social Research  
Öz 21.yüzyıl değişen yaşam algısı, eğitim ve sanatsal çalışmalarda teknolojik olanaklardan yararlanmayı ön plana çıkartmıştır. İnternet kullanımının dünya nüfusunun yüzde 60'ına ulaşması ve teknolojik uygulamaların içeriğinin genişletilmesiyle dijitalleşme kavramı önem kazanmıştır. Fiziksel olarak ortamda var olmayan nesnelerin teknoloji aracılığıyla ortama entegrasyonuna dayanan bir sistem olarak karşımıza çıkan Artırılmış Gerçeklik (AR), öğrenmenin soyut kısmını somutlaştırma aşamasında rol
more » ... namaktadır. Artırılmış gerçeklikte, gerçek bir mekânın veya objenin üzerine sanal bir görüntünün birleştirilmesi söz konusudur. Yaşam boyu öğrenme içeriğinin zenginleştirilmesi kapsamında hazırlanan ek bilgi yaklaşımı, teknoloji ve farklı tekniklerin getireceği yeniliklerle aktarılabilir. Eğitim ortamlarının etkileşimli uygulamalar aracılığıyla düzenlenmesi öğretmenler ve öğrenciler için daha eğlenceli bir öğrenme sürecini harekete geçirmektedir. Bu çalışma kapsamında Artırılmış Gerçeklik uygulamalarının eğitim üzerinde ek bilgi sunma işlevi göz önünde bulundurulmuştur. Görsel sunum, teoriler ve süreç tasarımında eğitim sürecinin içerisine dâhil edilen AR uygulamaları öğrenmenin çok boyutlu olmasını sağlamaktadır. Anahtar kelimeler: Artırılmış Gerçeklik, Eğitim, Sanat. Abstract The changing perception of life in the 21st century has highlighted the use of technological opportunities in education and artistic studies. The concept of digitalization has gained importance with the Internet usage reaching 60 percent of the world population and expanding the content of technological applications. Augmented Reality (AR), which is a system based on the integration of objects that do not physically exist in the environment into the environment through technology, plays a role in the concretization of the abstract part of learning. In augmented reality, it is the combination of a virtual image on a real space or object. The additional knowledge approach prepared within the scope of enriching the lifelong learning content can be conveyed with the innovations brought by technology and different techniques. Organizing educational environments through interactive applications triggers a more enjoyable learning process for teachers and students. Within the scope of this study, the function of Augmented Reality applications to provide additional information on education is considered. AR applications included in the educational process in visual presentation, theories and process design ensure multidimensional learning.
doi:10.17719/jisr.11366 fatcat:j2e455i7tncrve6gu47kkr7uvy