Een woord over bezoldigde consuls

X.
1872 De Economist  
Met b01angstelling zagen wij ui~ een der |aatst0 nummers van di~ T~dschrift, dat de Duitsche Rijksregering steeds voor~gaat met naar b elangrijke hande|spla~tsen in den vroemde hezoldigde consu]aire amb~enaren als co--lea r~/ af to vaardigen, terwijl de uitgaven voor de consulaire dienst van he~ Duitsche Rijk reeds tot over de he!ft ges~egen waren van de sore die aldaar voor de gezantschapsposten vereisch~ wordt. De hervorming van her consula~wezen was ook een der eerste en heilzame gevolgen
more » ... eilzame gevolgen van de eenheid in Duitschland. De l~oord-Duitsche Bond was ter naauwer nood tot stand gekomen, of de Bondswe~ van 1867 gaf aan her consu]aa~wezen eene vaste rigging en organisatie, geheol op de hoog~e van en in naauwgeze~te overeens~emming met de eischen van den tijd. Thans is he~ Dui~sche Rjjk naauwelijks geves~igd, of over geheel de bekende wereld wordt 6~n wel doordaeht en prak~isch ingerigt consulair ste]sel uitgebreid, dat slechts uit Duitschers zich recru~eert, en alle waarborgen aanbiedt voor de meest voldoende behartiging der Duitsche belangen. Hoe geheel anders is dat bij ons! Is her niet treurig, dal~ her van oudsher handel drijvende en zeevarende Nederland juist _in zoodanig opzigt de grootste tegenstelling moet opleveren? Of bezit~en wij eenige consulaire inrigtlng, die in de verte naar een ste]sel zweemt ? Is zelfs onze wet op de consulaire reg~smagt, met he~ oog op ons personeol, uitvoerbaar ? Worden w~ welligt buitenslands, op de p]aat~en door onzen handel en onze scheepva~rt gestadig bez0cht, door Nederlanders ver~egenwoordigd? Neen erkennen wij her --wij doen voor de Duitschers, al dag~eeken~ hunne sta~tkundige eenheid eers~ van gis~eren, vet onder in de juiste opvat~ing van de eischen en teekenen des tijds. Wij staan nog op hetzelfde standpunt, waarop da~ |egio kleine Duitsche staatjes van weleer stonden, die zich ultputten in diplomatischo z en-
doi:10.1007/bf02180661 fatcat:gjjvi5qexfbrtcmbnqsyqb5jr4