Anne Håland Universitetet i Stavanger Hvordan samtaler laerer og elever om modelltekster? Et bidrag til modelltekstdidaktikken

Anne Håland
Acta Didactica Norge   unpublished
Sammendrag Bruken av modelltekster er sterkt vektlagt i norske laereplaner, men det meste av didaktikken er utviklet i Australia der tekstsamtalene som brukes, kjennetegnes av en streng form for samtale. Tekstsamtalene, ofte omtalt som dekonstruksjon av modelltekster, utgjør en viktig del av modelltekstdidaktikken. Denne studien undersøker hvordan en laerer i norsk skole samtaler om tekster med utgangs-punkt i modelltekster, og hvilke samtalemønstre som finnes i slike tekstsamtaler.
more » ... mtaler. Datamaterialet består av tekstsamtaler gjennomført på 5. trinn. Samtalene tar utgangspunkt i noen bestemte språklige trekk som elevene kan prøve ut i etter-kant av tekstsamtalene. Samtalene er analysert med utgangspunkt i dialogiske samtaleteorier. Analysene viser innslag av dialogiske mønstre og disse møns-trene er knyttet til de utforskende delene av tekstsamtalene. Analyseresultatene gir grunn til å diskutere kvalitetstrekk ved modelltekstsamtaler. Artikkelen bidrar til modelltekstdidaktikken ved at den utarbeider spørsmål som har til hensikt å hjelpe elevene å oppdage, utforske og utfordre språklige mønstre. Nøkkelord: modelltekster, dialogiske samtaleteorier, dekonstruksjon, modell-tekstdidaktikk, samtaledidaktikk How a teacher and her students talk about model texts. A contribution to the model text didactics Abstract The Norwegian curriculum puts emphasis on the use of model texts in education. Text talk, which is also referred to as deconstruction of model texts, is an important part of model text didactics. However, as this didactic method was developed in Australia, where the text discussions frequently are structured and teacher-led, it might not be adequate in a Norwegian context, where classroom communication commonly is looser. The study investigates how a Norwegian teacher talks about model texts, and which dialogue patterns that occur during these talks. The data material consists of text talks from a 5 th grade classroom (age 10). These talks include specific textual features that the pupils are
fatcat:3w2zyzyneberdbjw2we2fexm2e