Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu tasarısında ve başlıca Avrupa Birliği düzenlemelerinde yabancıların sınır dışı edilmelerine ilişkin kurallar: bir karşılaştırma denemesi

DARDAĞAN KİBAR, Esra Esra
2012 Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi  
Özet Yabancıların hukukî durumu ve göç konularını Avrupa Birliği Müktesebatına uygun ve sistematik bir düzenlemeye kavuşturmayı amaçlayan Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı, TBMM'ne sunulmuştur. Bu çalışmanın amacı, Tasarının sınır dışı etmeye ilişkin hükümlerini, esas ve usul açısından, başlıca Avrupa Birliği Direktifleri ve Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı ışığında tahlil etmektir. Bu bağlamda, ilk olarak, Tasarıda ve Avrupa Birliği hukukunda sınır dışı etme nedenleri ve bu
more » ... eme ilişkin içeriksel kısıtlamalar karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. İkinci olarak, Tasarının ve Avrupa Birliğinin sınır dışı etme işleminin cereyanı ve ilgililerin yararlanabileceği usulî güvencelere dair düzenlemeleri tartışılacaktır. Sonuç kısmında, karşılaştırmalı değerlendirmede ulaşılan temel noktalar ortaya konulacaktır.
doi:10.1501/avraras_0000000179 fatcat:fpyh6ircsrhcxljzjgszaahwku