تاثیر اتانل بر تولید پیگمان‌ها در کلرلا سوروکینیانا در شرایط اتوتروف

زهرا خلیلی, حسن جلیلی, مصطفی نوروزی
2019 زیست‌شناسی کاربردی  
کلرلا نوعی جلبک سبز تک سلولی است که بیشترین کلروفیل را در بین موجودات تولید می­کند. از جمله متابولیت­های مهم کلرلا می­توان به کلروفیل a و b و آستاگزانتین اشاره کرد. تا کنون جهت افزایش تولید متابولیت­های ریزجلبک ها، برخی مواد شیمیایی به عنوان محرک استفاده شده اند که یکی از این محرک ها اتانل می­باشد. تاثیر اتانل بر روی رشد سلولی و تولید ترکیبات لیپیدی مختلف گیاهان و ریزجلبک ها بسیار مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پژوهش برای اولین بار تاثیر اتانل بر تولید آستاگزانتین و کلروفیل a و b در کلرلا
more » ... روکینیانا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از اسپکتروفتومتری نشان داد که اتانل در غلظت 10 میکرولیتر (در 100 سی سی محیط کشت) سبب افزایش تولید آستاگزانتین به مقدار 4/1 برابر می شود. در حالیکه میزان تولید کلروفیل­ها، در حضور 100 میکرولیتر اتانل (در 100 سی سی محیط کشت) تنها تغییر اندکی داشته است. با توجه به نقش تنظیمی فیتوهورمون­ها در ریزجلبک­ها می­توان نتیجه گرفت که اتانل نیز مشابه سیگنال عمل کرده و تولید برخی متابولیت­ها را تنظیم می کند.
doi:10.22051/jab.2019.4311 doaj:68b2d37948b34e50a93e5fdcd687524d fatcat:ibwso3btr5e2nhxtmzeluwlgou