Metody leczenia bólu neuropatycznego w opiece paliatywnej – przegląd piśmiennictwa

Lucyna Iwanow, Karolina Włostowska, Joanna Gotlib
2017 Pielęgniarstwo Polskie  
STRESZCZENIE Ból jest nieprzyjemnym doznaniem emocjonalnym i zmysłowym, które pełni w organizmie ludzkim rolę ochronną, ostrzegając przez zagrożeniem w postaci urazu czy choroby. Ból można podzielić pod względem miejsca powstania na receptorowy oraz niereceptorowy, zwany patologicznym. Najczęściej występującym bólem patologicznym jest ból neuropatyczny. Ból neuropatyczny obejmuje wiele zespołów bólowych o różnej etiologii i umiejscowieniu. Jest on nieodłączną konsekwencją uszkodzenia nerwu w
more » ... iku urazu, ucisku czy choroby. W pracy zaprezentowano przegląd aktualnego piśmiennictwa naukowego dotyczącego zagadnienia leczenia bólu neuropatycznego. SŁOWA KLUCZOWE: ból neuropatyczny, opieka paliatywna, leczenie bólu. ABSTRACT Pain is an unpleasant emotional and physical sensation that has a protective function in the body, warning about dangers such as an injury or disease. Pain may be divided with reference to the site of occurrence into nociceptive and neuropathic (also called pathological). Neuropathic pain is the most common kind of pathological pain. Neuropathic pain comprises a number of pain syndromes of different aetiology and locations. It is an inherent consequence of nerve damage due to an injury, compression, or disease. The study presented a review of up-to-date scientifi c literature on neuropathic pain treatment.
doi:10.20883/pielpol.2017.37 fatcat:zhcvu5pbxvdrrjmabnk6aciiuu