Perspective directions and mechanisms of implementation of European practice of management in mountain territories in Ukraine development
Перспективні напрями та механізми імплементації європейської практики управління розвитком гірських територій в Україні

І. Kolodiychuk, Institute of Regional Research named after M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine, R. Popivnyak, Lviv National Agrarian University
2017 AGRARIAN ECONOMY  
І. Колодійчук, к. е. н., старший науковий співробітник Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України, Р. Попівняк, к. е. н., доцент Львівський національний аграрний університет © І. Колодійчук, Р. Попівняк, 2017 Колодійчук І., Попівняк Р. Перспективні напрями та механізми імплементації європейської практики управління розвитком гірських територій в Україні Розглянуто сучасні підходи до вирішення проблем гірських територій в європейських країнах. Наголошено на визначальній
more » ... но на визначальній ролі сільського господарства в їхньому розвитку. Аналіз засвідчує, що проблеми економічного, екологічного та соціального характеру в межах гірських територій європейських країн вирішують чи проведенням активної аграрної політики, чи в рамках реалізації регіональної гі рської політики, спрямованої на компенсацію негативного впливу природно-кліматичних ресурсних властивостей гірських територій, з наданням інвестиційної підтримки для розвитку пріоритетних видів і сфер економічної діяльності, зокрема сільського господарства. Значну увагу приділено питанню стимулювання сільгоспвиробників у гірській місцевості. Виокремлено основні недоліки вітчизняної системи стимулювання гірського сільського господарства, що не дає змоги повною мірою розкрити можливості цих територій. Запропоновано напрями економічної підтримки сільськогосподарських виробників у гірських регіонах України для недопущення занепаду традиційно провідної для таких територій аграрної сфери зайнятості місцевого населення. Доведено, що політику ведення гірського сільського господарства в Україні слід орієнтувати на принципи й положення оновленої Спільної аграрної політики ЄС. Виконавши завдання державної підтримки аграрного сектору економіки гі рських регіонів, можна підійти до вирішення вкрай важливих проблем дотримання екологічних вимог у сільськогосподарському виробництві. Запропоновано напрями екологізації сільського господарства в гірській місцевості. Ключові слова: гірські території, гірська політика, сільське господарство, інструменти стимулювання, підтримка сільськогосподарського виробника. Kolodiychuk I., Popivnyak R. Perspective directions and mechanisms of implementation of European practice of management in mountain territories in Ukraine development The modern process of mountain territories development in the European countries as well as in Ukraine is examined. It is accentuated on the qualificatory role of the agriculture in that development. The results of analysis certifies, that the problems of economic, ecological and social character within the limits of mountain territories of the European countries are settled as the consequences of active agrarian policy realization, or within the framework of the regional mountain policy sent to indemnification negative influence on the natural and climatic resource properties of mountain territories realization, rendering to investment support for development priority kinds and spheres of the economic activity, in particular to agriculture. Considerable attention is devoted to the question of stimulation of agriculture producer in mountain territories. Directions of economic support of agricultural producers in the mountain regions of Ukraine are proposed with the purpose to decline traditional for such territories unemployment of the local population. Is convinced, that policy of conducting of mountain agriculture in Ukraine has to follow-on some main principles and positions of the renewed Common agrarian policy of EU, and is decided, that the main task of state support policy, directed on the agrarian sector of economy in mountain regions, is to help to develop agriculture in those regions under extremely specific natural conditions and to observe the main ecological requirements to agricultural production. The main directions of agriculture ecologization in mountain locality are offered.
doi:10.31734/agrarecon2017.03.068 fatcat:7w77ie3qm5hgvk52kk47p25y6u