Self-assembly of folic acid dextran conjugates for cancer chemotherapy

Yuxiang Tang, Yihui Li, Rong Xu, Si Li, Hang Hu, Chen Xiao, Honglian Wu, Lin Zhu, Jiaxiong Ming, Zhiqin Chu, Huibi Xu, Xiangliang Yang (+1 others)
2018 Nanoscale  
Three-fold functionality of folic acid (FA) has been demonstrated in DOX@DEX-FA nanoparticles for cancer-targeted nanotherapeutics.
doi:10.1039/c8nr04657c pmid:30191943 fatcat:jlyinxv5qzfkhndoi6mw4biodi