‫ﻣﺮﺑﯿﺎن‬ ‫در‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎت‬ ‫ﮐﺸﺎورزي‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫رﯾﺰي‬ ‫ﻧﻮع‬ ‫ﭼﻪ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫آﻣﻮزﺷﯽ‬ ‫داﻧﺶ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ‬-‫ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ؟‬ ‫ﻣﻬﺎرﺗﯽ‬ ‫ﭘﻨﺎه‬ ‫ﺳﭙﻪ‬ ‫ﻣﺮﺟﺎن‬ ، ‫زاده‬ ‫اﺻﻐﺮﻣﯿﺮك‬ ‫ﻋﻠﯽ‬ What Kind of Knowledge-Skillagricultural Education Instructors Need in the Training Program?

M Panah, A Zadeh, M Farshadiyan
unpublished
The purpose of this study was to examine teachers' current and desired knowledge and skills related to curriculum and instruction. The population for the study was 1214 students of agricultural schools in the west of Iran (Hamedan and Kermanshah Provinces). A systematic randomization resulted in a sample of 398 participants from the population. A survey questionnaire was constructed and used to collect data from randomly selected students and were analyzed by SPSS software. Based on the results
more » ... of the test and Cohen's effect size in comparison t-test with a significance level of 0.05, the agricultural education teachers in three levels-professional skills in order to provide the innovative curriculum and training by a factor of (C.d. =2.00), the use of educational technology in lessons coefficient (C.d. =1.54), scientific methods of assessment and evaluation multiplier effect (C.d. =1.41) are moderate to low. ‫ﻋﻠﻤﯽ‬ ‫ﻧﺸﺮﯾﻪ‬ _ ‫ﭘﮋوﻫﺸﯽ‬ ‫آﻣــــﻮزش‬ ‫ﻓﻨـــﺎوري‬ ‫ﺟــﻠـﺪ‬ 8 ‫ﺷــﻤـﺎره‬ ، 2 ، ‫زﻣﺴﺘﺎن‬ 1392 ‫ﺻﺺ‬ 93 ‫اﻟﯽ‬ 101 ‫ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫ﻣﻘﺎﻟﻪ‬ ‫درﯾﺎﻓﺖ‬ : 23 / 11 / 91 ‫ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫ﻧﻬﺎﯾﯽ‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺐ‬ : 23 / 02 / 92
fatcat:3hg77rbes5bd7agwthvlkp26cq