Zeytinin (Olea europaea L.cv. Memecik) Bazı Çarpma Parametrelerinin Belirlenmesi

SAÇILIK Kamil;ÇOLAK
2002 Journal of Agricultural Sciences  
Özet : Çarpma parametrelerinin bilinmesi, biyolojik materyallerin hasad ı nda ve iletiminde önemli bir rol oynamaktad ı r. Bu çal ış mada, zeytinin kuvvet, ivme, enerji, momentum ve temas süresi gibi çarpma parametrelerinin dü şme yüksekliğ i ve kütleye ba ğ l ı olarak belirlenmesi amaçlanm ıştı r. Çarpma denemeleri, dü şme yüksekli ğ i ve yüzeyi değ iştirilebilen çarpma deney düzene ğinde gerçekle ştirilmi ştir. Denemelerden önce zeytinler 5 gruba ayr ılm ış ve sonra her grup zeytin 0.4 m'den
more » ... p zeytin 0.4 m'den 2 m'ye kadar de ğ işen yüksekliklerden iki farkl ı çarpma yüzeyine dü şürülmü ştür. Ölçülen çarpma kuvvetlerinden yararlan ı larak di ğ er çarpma parametreleri hesaplanm ışt ı r. Yap ı lan varyans analizlerinde dü şme yüksekli ğ inin kuvvet, ivme ve temas süresi üzerine etkisi önemli bulunmuştur (p<0.01). Ara ştı rma sonuçları na göre, düşme yüksekli ğ i artt ı kça, zeytinin çarpma kuvveti, ivmesi, enerjisi ve momentumu artm ış ancak temas süresi azalm ışt ır. Ayr ıca, dü şme yüksekli ğ ine ba ğl ı olarak gözlemlenen parametrelerin grafı kleri ve bunlara ili ş kin % 95 olas ı l ı kl ı güven aral ı klar ı da araşt ırmada verilmiştir. Abstract : Impact parameters make an important role in harvesting and handling of biological materials. In this research, impact parameters of the olive such as impact force, impact acceleration, impact energy, momentum and impact duration was evaluated depending on drop height and mass of the olive. Impact parameters were determined by using impact testing apparatus whose drop height and impact surface was changeable. Before the impact experiments, the olives were divided into five groups and then every groups of the olives were dropped from different drop heights varying between 0.4 and 2 m onto two different impact surfaces. Other impact parameters were calculated by using measured impact force values. The analysis of variance showed that the drop height has a signifıcant effect on the impact force, impact acceleration and impact duration of the olives. As a result of the study, for each group the olives, as the drop height increases, the impact force, impact acceleration, impact energy and momentum increase , but the impact duration decreases. Furthermore, the data on impact parameters versus the drop height are illustrated together with the confidence intervals of 95 %.
doi:10.1501/tarimbil_0000000704 fatcat:czwxjrqzzvgthgcfy5pzpdmi3u