Employment in Ukrainian transport sector: size, quality parameters and structural-dynamic characteristics
Зайнятість у транспортному господарстві України: масштаби, якісні параметри та структурно-динамічні характеристики

Y. Yuryk
2018 Ekonomìka ì prognozuvannâ  
УДК 331.5 JEL: J 21 Юрик Я.І., канд. екон. наук, старший науковий співробітник Інститут економіки та прогнозування НАН України ЗАЙНЯТІСТЬ У ТРАНСПОРТНОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ: МАСШТАБИ, ЯКІСНІ ПАРАМЕТРИ ТА СТРУКТУРНО-ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Представлено результати дослідження масштабів, якісних параметрів та структурно-динамічних характеристик зайнятості в транспортному господарстві України. Особливу увагу приділено визначенню напрямів та оцінюванню інтенсивності змін, що відбулися в
more » ... , професійному та освітньому складах робочої сили транспорту, а також встановленню рівня взаємозв'язку та взаємозалежності між цими трансформаціями. Характер виявлених дисбалансів у розподілі зайнятих транспортного комплексу України за професіями та рівнями освіти дозволив зробити обґрунтовані припущення стосовно їхніх причин та напрямів пом'якшення. К л ю ч о в і с л о в а : зайнятість, структурні зміни, транспортне господарство України. Постановка проблеми, актуальність теми та аналіз публікацій. Транспорт є однією з базових галузей національної економіки, розвиток та ефективне функціонування якої є необхідною умовою для забезпечення обороноздатності, захисту економічних інтересів держави, підвищення рівня життя населення [1]. У сучасних умовах вирішення питань розвитку транспортного господарства, підвищення ефективності його функціонування тісно пов'язане з відтворенням робочої сили, і перш за все, із тенденціями у сфері зайнятості. Вивчення останніх та виявлення "вузьких місць" і є метою нашого дослідження. Як трансформується зайнятість, наскільки глибокі та пропорційні зрушення відбуваються в галузевому, професійному та освітньому складах робочої сили транспортного господарства України, -це ті питання, на які буде отримано відповіді у представленій роботі. На підставі аналізу публікацій можна сказати, що оприлюднені праці з питань зайнятості у сфері транспорту стосуються мотивації, стимулювання, підготовки та інших аспектів кадрового забезпечення підприємств окремих видів транспортної діяльності [2-8] і не дають скільки-небудь цілісної картини стосовно масштабів, якісних параметрів та структурно-динамічних характеристик зайнятості в галузі. Останній факт і визначив мету та завдання дослідження, результати якого представлено у цій статті. Виклад основного матеріалу. Зміни в попиті й наданні послуг перевезення не є однорідними, звідси неминучі розходження в темпах і напрямах галузевих траєкторій зміни зайнятості. Як бачимо (рис. 1), протягом дослі-Юрик Я.І.
doi:10.15407/eip2017.04.093 fatcat:lk4k2rkiozdhphpcarkhmrfqha