Emval-i Metruke kapsamındaki mülkiyet davalarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi süreci açısından değerlendirilmesi

ABDULLAHZADE Cavid
2013 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi  
ÖZET 1915 yılından itibaren başka mahallere nakledilen ve kaybolan kişilerin terk edilmiş mallarının (emval-i metruke) mahkeme kararıyla tasfiye edilmesi ve elde edilen gelirin daha sonra Bütçeye irat kaydedilmesi, mülkiyet hakkına müdahale anlamında günümüzde tekrar tartışmaya açılmıştır. Emval-i Metruke kapsamındaki mülkiyet iddiaları iç hukuk kadar, Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi süreci açısından da incelemeyi gerektirmektedir. Bu anlamda incelememizin amacı, emval-i metruke mevzuatı
more » ... ke mevzuatı kapsamındaki mülkiyet iddialarını Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi'nde ortaya çıkabilecek süreç açısından değerlendirmektir. Bunun için de, ilk önce genel anlamda mülkiyet davalarının Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi'ndeki seyri açıklanmış, daha sonra ise emval-i metruke kapsamındaki mülkiyet iddiaları açısından ortaya çıkabilecek ihtimaller üzerinde durulmuştur. Anahtar Sözcükler: Emval-i metruke, mülkiyet hakkı, Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi, zaman itibariyle yetki, anlık eylem, süregelen durum ABSTRACT Liquidation of the abandoned property of displaced and disappeared persons since 1915 by a court order and recording the revenue thereof as an income to the Budget are being rediscussed within the framework of interference with a property right, currently. The claims to the right of property within the context of abadoned property requires to be assessed by both internal law and litigation in European Court of Human Rights (ECHR) perspectives. The purpose of this Article is to evaluate claims to the right of property within the context of procedural possibilities in relation to the ECHR. Primarily, the status of the cases pertaining to the right of property before the ECHR is described. The possible outcomes of the prospective claims before the ECHR an right to property within the context of abandoned property is assessed thereupon.
doi:10.1501/hukfak_0000001710 fatcat:mehlr2cakvd4hdzsyeawa7bdca