Synthesis and Characterization of Schiff Base Derivatives Containing 2- Amino-1,3,4-Thiadiazole Ring
2-Amino-1,3,4-Tiyadiazol Halkası İçeren Schiff Bazı Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

Hakan Tahtacı
2017 Afyon Kocatepe University Journal of Sciences and Engineering  
Anahtar kelimeler Nitril türevleri; 2-Amino-1,3,4tiyadiazol; Schiff bazı. Özet Tiyadiazol ve schiff bazı içeren bileşikler heterosiklik kimyada önemli bir yere sahiptir. Bu bileşiklerin çeşitli biyolojik aktivite gösterdiği uzun yıllardır bilinmektedir. Schiff bazı ve bunların türevleri antienflammatuar, antidepresif, antibakteriyal özelliklerinin yanı sıra bazı türevlerinin herbisitlere ve fungisitlere karşıda etkin olduğu bilinmektedir. Bu özelliklerinden dolayı, günümüzde schiff bazlarını ve
more » ... türevlerini içeren bileşikler üzerinde çokça çalışılmaktadır. Yapılan literatür araştırmaları ile elde ettiğimiz bu önemli veriler ışığında bu çalışmanın temel amacı, potansiyel biyolojik aktiviteye sahip tiyadiazol ve schiff bazlarını birlikte içeren çeşitli sübstitüe grupları sentezlemek ve karakterize etmektir. Bu amaç için çeşitli nitril türevlerinden (1a-c) ve 5-amino-1,3,4-tiyadiazol-2-tiyol (5)'den başlayarak öncelikle 2-amino-1,3,4-tiyadiazol türevleri (2a-c, 7a-c) sentezlendi. Daha sonra bu bileşikler çeşitli aldehit türevleri (3a-c) ile reaksiyona sokularak hedef bileşikler olan schiff bazı türevleri (4a-i, 8a-i) sentezlendi. Sentezlenen bileşiklerin yapıları IR, 1 H NMR, 13 C NMR, kütle spektrometresi ve elementel analiz teknikleri kullanılarak aydınlatıldı. Abstract The compounds with thiadiazole and schiff base have an important place in heterocyclic chemistry. It is known for many years that these compounds show biological activities. It is also known that Schiff base and their derivatives have antienflamatuar, antidepressive, and antibacterial features besides that some derivatives are effective against herbicides and fungicides. Due to these features, compounds including Schiff bases and derivatives are highly studied in current researches. In the light of these significant data we obtained through the literature review, the main purpose of this study is to synthesize and characterize the various substituent groups including both thiadiazole and schiff bases with potential biological activities. Therefore, beginning from various nitrile derivatives (1a-c) and 5amino-1,3,4-thiadiazole-2-thiol (5), primarily 2-amino-1,3,4-thiadiazol derivatives (2a-c, 7a-c) have been synthesized. Then these compounds have been reacted with various aldehyde derivatives (3a-c) to synthesize schiff base derivatives (4a-i, 8a-i). The structures of the synthesized compounds were elucidated using IR, 1 H NMR, 13 C NMR, mass spectrometry and elemental analysis techniques.
doi:10.5578/fmbd.59713 fatcat:rlfii7je4vginh5ckv2amobhym