Supplementary document for Reversible lateral optical force on phase-gradient metasurfaces for full control of metavehicles - 6184887.pdf

Xiaohao Xu, Tianyue Li, Shuming Wang, Zhenlin Wang, Shining Zhu, Jack J. Kingsley-Smith, Yanhui Hu, Baoli Yao, Shaohui Yan
2023 figshare.com  
Supplemental Document
doi:10.6084/m9.figshare.21669407.v1 fatcat:csfqdl56xfaqpm7egfpkhozbky