PRESENTACIÓ PRESENTACIÓN (18) FOREWORD (20) PRÉSENTATION (21)

Josep Maria, Castellà Andreu, Deia John, Henry Newman
unpublished
que perquè hi hagi una universitat només calen professors amb ganes d'ensenyar i alumnes amb ganes d'aprendre. A primera vista-a la vista del que s'acostuma a parlar de la universitat als mitjans, molts cops pels mateixos universitaris-sembla una visió reductiva de la universitat que deixa de banda qüestions com la governança, el finançament i, fins i tot, l'autonomia universitària. En canvi, l'apropament de Newman va al cor de l'ésser de la universitat. No es refereix al present (ni al passat,
more » ... sent (ni al passat, ni al futur), aquí o allà, de la institució. Per ensenyar cal estudiar, dedicar hores a la recerca (al que s'ensenya); això és precisament el que singularitza el professor universita-ri. Com que ensenyar és relacional i inclou els estudiants, és també important com s'ensenya, per tal que els estudiants aprenguin més i millor. I cal un en-torn social i institucional que valori el que es fa a la universitat, estimuli els professors i els alumnes, sense intromissions que (en el millor dels casos són fruit de la preocupació pel rendiment a curt termini) posin traves a les lliber-tats acadèmiques. A aquesta finalitat respon en primera instància el principi d'autonomia universitària. Però l'autonomia té com a correlat la responsabili-tat de la comunitat universitària d'estar a l'alçada de la missió que la societat li ha encarregat durant segles, també avui. Avui la universitat viu a casa nostra moments de qüestionament del que és i del que fa; de desconfiança per part de sectors rellevants de la societat sobre el què i el com s'ensenya, sobre com es gestiona i governa. Les crisis financera i social que patim contribueixen a agreujar la situació. I, en tot cas, obliguen a una resposta més urgent i alhora més pensada; no més precipitada. No valen respostes rutinàri-es ni simplistes, conservadores d'un statu quo, no precisament satisfactori. Hi ha molts apropaments possibles a l'estudi de la universitat. En aquest monogràfic ens ocupem d'alguns dels aspectes que avui més es discuteixen: el sentit actual de l'autonomia universitària (Cámara), tenint present el debat ci
fatcat:372i4hxkmngt7ghzmsvowg634a