Analytical Support and Tools of Motivation of Employees in Enterprises

K.O. Doroshkevych, М.М. Voronovska, I.Z. Salata, T.O. Maslak
2016 Scientific Bulletin of UNFU  
doi:10.15421/40260205 fatcat:va2xhgo2jjddhfcqz47uy22zau