Broilerlerde Fotoperyod Uzunluğunun Performans Parametreleri, Karkas Özellikleri ve Heterofil/Lenfosit Oranı Üzerine Etkisi
The Effect of Photoperiod Length on Performance Parameters, Carcass Characteristics and Heterophil/Lymphocyte-ratio in Broilers

Ömer ÇOBAN, Ekrem LAÇİN, Murat GENÇ
2014 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi  
This study was conducted to assess the effects of photoperiod length [Continuous lighting (24L:0D): 24 Lightness:0 Darkness; Constant lighting (16L:8D): 16 Lightness:8 Darkness; Self-photoperiod (SP): 24 Lightness: free choice Darkness] on the performance, carcass characteristics and heterophil/lymphocyte ratio of male broilers grown to 42 d of age. A total of 180 Ross 308 males were exposed to one of the three lighting programmes: 16L:8D; 24L:0D and SP. In the self-photoperiod group, the
more » ... od group, the percentage of animals that preferred to use the dark chamber, progressively increased throughout the trial. Starting from the 2 nd week till the end of the trial, the live weights of the animals included in the 24L:0D and self-photoperiod groups were higher than those included in the 16L:8D group (P<0.01). The trial groups did not differ from each other for the end-trial feed consumption and feed conversion rates (P>0.05). No difference was detected between the groups for mortality rates or carcass percentages (P>0.05). The heterophil/lymphocyte ratios (H/L) were similar in the self-photoperiod and 16L:8D groups and were lower than those of the 24L:0D group. In conclusion; when the broilers allowed to regulate their own photoperiod, they had similar body weights but lower stress level than those kept under commercial lighting system. Özet Bu çalışma, farklı fotoperiyotların [Sürekli Aydınlatma (24L:0D): 24 saat aydınlık:0 saat karanlık; Sabit Aydınlatma (16L:8D): 16 saat aydınlık, 8 saat karanlık; Self-fotoperiyot (SP): 24 saat aydınlık: istediği kadar karanlık] 42. güne kadar besi uygulanan etlik piliçlerin performans, karkas özellikleri ve heterofil/lenfosit oranları üzerine etkisini belirlemek için yapılmıştır. Bir günlük yaşta toplam 180 adet Ross 308 erkek civcivlere 24L:0D, 16L:8D ve SP şeklinde aydınlatma programı uygulanmıştır. Self-fotoperiyot grubunda bulunan piliçlerin karanlık bölmelerde zaman geçirenlerin oranı denemenin başından sonuna kadar artış göstermiştir. Denemenin ikinci haftasından deneme sonuna kadar 24L:0D ve self-fotoperiyot gruplarında bulunanların canlı ağırlıkları 16L8D grubunda olanlardan daha yüksek bulunmuştur (P<0.01). Deneme sonu yem tüketimleri ve yemden yararlanma oranları bakımından deneme grupları arasında fark bulunmamıştır (P>0.05). Ölüm oranları ve karkas parçaları bakımından da farklılık bulunmamıştır (P>0.05). Heterofil/Lenfosit (H/L) oranı self-fotoperiyot ve 16L:8D gruplarında benzer ve 24L:0D grubuna oranla daha düşük bulunmuştur. Sonuç olarak, broylerlere, kendi fotoperiyod dönemlerini ayarlama imkanı verildiğinde, ticari ışıklandırma şartlarında yetiştirilenler ile eşit vücut ağırlığına ulaştıkları, ancak daha az stresli oldukları belirlenmiştir.
doi:10.9775/kvfd.2014.11186 fatcat:fq4wienc6jbu5htuuun3w4b7ke