zbiGniew zioło

Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
unpublished
Wpływ światowego kryzysu na tempo wzrostu gospodarki i światowych korporacji Intensywny proces rozwoju związany z nasilającymi się procesami globalizacji w znacz-nym stopniu wpłynął na pojawienie się nowych biegunów wzrostu gospodarczego (Brazylii, Rosji, Indii, Chin), które łącznie z Stanami Zjednoczonymi, Japonią i Unią Europejską sku-piają znaczącą część światowej gospodarki i w 2008 r. obejmowały 80,5% światowego PKB. Kształtujące się procesy rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturowego
more » ... w ostatnich latach w znacznym stopniu zostały osłabione przez negatywne skutki kryzysu finansowe-go, który pociągnął za sobą kryzys gospodarczy, a następnie kryzys finansów publicznych. Wyrazem tego jest zmiana dynamiki światowego PKB, która w latach 2002-2006 syste-matyczne rosła z 102,0% do 104,0%, po czym zaczęła się zmniejszać do 102,2% w 2008 r. Światowa sytuacja kryzysowa wpłynęła na zmiany uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych, zmiany tempa rozwoju struktur regionalnych, krajowych, a także na kształtowanie się nowych relacji politycznych między poszczególnymi państwami, szczególnie między wiodącymi potęgami gospodarczymi. Na tym tle w niniejszych rozwa-żaniach podjęta zostanie próba zarysowania ogólnego mechanizmu kryzysu oraz określenia jego wpływu na tempo przemian gospodarki poszczególnych krajów oraz zmianę potencjału ekonomicznego światowych korporacji. zarys mechanizmu Kryzysu GosPodarczeGo Współczesny kryzys gospodarczy nie jest zjawiskiem nowym. Kryzysy pojawiały się wraz z nasilającymi się procesami industrialnego rozwoju, którym towarzyszył postępujący procesu koncentracji kapitału. Doprowadził on do wykształcania się coraz większych kor-poracji obejmujących swoim zasięgiem oddziaływania światową przestrzeń gospodarczą 1. W procesie przemian społeczno-gospodarczych kryzys wpływa na szybki spadek aktywności ekonomicznej, która przejawia się w zakłóceniu płynności finansowej i prowadzi do zmniej-szania produkcji, ograniczania zatrudnienia oraz działalności inwestycyjnej, zmniejszania zasobów finansowych przedsiębiorstw i ludności, a w konsekwencji do ograniczania chłon-ności rynku, spadku cen, obniżania dochodów realnych itp. Obniżenie poziomu oraz pogar-1 Problematyka kształtowania się światowych korporacji podejmowana jest w pracach Komisji Geografii Przemysłu PTG (m.in. Gierańczyk, Kilar, Wajda, Tobolska, Zioło).
fatcat:5otr6prjvrb7bjmt5gw4qxorb4