An Evaluation of 7 years' Colorectal Mass Survey in Hiroshima Prefecture
広島県における7年間の地域大腸集団検診の成績と評価

Masaharu YOSHIHARA, Koji SUMII, Ken HARUMA, Hitoshi TESHIMA, Akira TARI, Goro KAJIYAMA, Masaki SEKITO, Akihiro KISHI, Kenji SUENAGA, Hiroshi KAWAMURA, Manabu KIMURA, Tetsuro HIRAOKA (+1 others)
1992 Journal of Gastroenterological Mass Survey  
doi:10.11404/jsgcs1982.1992.95_98 fatcat:nvt3pvke3fhoncxk46vg56zu3m