Kthimi te bazat e: hulum mit mbi ekstremizmin e [report]
Going Back to Basics: Research on Violent Extremism

Kris Inman
2021 unpublished
Ky kapitull rishikon bazat e hulumtimit, që nga formulimi i një pyetjeje hulumtimi deri tek etika e hulumtimit, të cilat mund të anashkalohen lehtësisht në hulumtimet e aplikuara të kryera për të kuptuar luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm (LEDH). Kapitulli paraqet shembuj të praktikave të mira dhe të këqija të hulumtimit, si dhe mënyra praktike për të përmirësuar projektet e hulumtimit duke iu kthyer parimeve themelore për mbledhjen dhe analizën cilësore dhe sasiore të të dhënave. Ndërsa
more » ... itulli mund të shërbejë si një udhëzues praktik për projekte të shëndosha hulumtimi, ai shkon përtej elementeve thelbësore të hulumtimit dhe diskuton arsyet përse këto praktika më të mira hulumtimi janë të rëndësishme për politikëbërësit dhe për të përmirësuar njohuritë tona për luftën kundër terrorizmit të dhunshëm.
doi:10.37805/rve2021.4 fatcat:qi5guvvdjvdrjkggba525vc4va