NORMALNE SUMY OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH W WYBRANYCH STACJACH LUBELSZCZYZNY Szczepan Mrugała

Zakład Meteorologii, Instytut Klimatologii, Nauk, Uniwersytet Ziemi, Curie-Skłodowskiej Marii, Kraśnicka
2005 Acta Agrophysica   unpublished
S t r e s z c z e n i e. W pracy przedstawiono charakterystykę normalnych opadów atmosferycznych w wybranych stacjach (synoptycznych i klimatycznych) połoŜonych na obszarze Lubelszczyzny i w bez-pośrednim jej sąsiedztwie. Przedstawiono niektóre charakterystyki opadów w poszczególnych miesiącach i dla roku, określono granice normy opadowej (w mm i w % średniej sumy opadów) oraz obliczono częstość występowania miesięcy i lat z opadami w normie. Materiał wyjściowy stanowiły miesięczne i roczne
more » ... ięczne i roczne sumy opadów z lat 1951-1990. Do określenia normy opadowej zastosowano metodę zaproponowaną przez autora. S ł o w a k l u c z o w e : opad atmosferyczny, norma opadowa, Lubelszczyzna WSTĘP Opad atmosferyczny jest elementem meteorologicznym mającym zasadniczy wpływ na wielkość plonów poszczególnych upraw rolniczych. Z tego punktu widzenia szczególnego znaczenia nabiera wysokość opadu, jego rozkład w czasie i przestrzeni. Ekstremalne wartości tego elementu prowadzą albo do suszy (atmosferycznej, glebowej, hydrologicznej) albo do podtopień i powodzi; w obu przypadkach mamy do czynienia z określonymi stratami w gospodarce narodowej, w tym przede wszystkim w produkcji rolniczej. Nie bez znaczenia są teŜ zmiany w środowisku naturalnym wywołane długotrwałym brakiem opadu lub jego nadmiarem jak np. wzmoŜona erozja wietrzna lub wodna, osuwiska, zmiany w poziomie wód gruntowych. Wydaje się, iŜ dla przyrody i gospodarczej działalności człowieka korzystne są opady odpowiadające tzw. normie opadowej. W literaturze klimatologicznej za normę opadową przyjmuje się najczęściej wartość średnią z wielolecia lub przedział wartości określany, np. przez odchylenie procentowe od średniej wieloletniej lub odchylenie standardowe [1-4,7].
fatcat:h5ab36zh6jd6hgcld64cl5j7im