Sürekli Ayaktan Periton Diyaliz Hastalarında Peritonit ve Serum-Diyalizat İmmünglobulin-G Subgrup Düzeyleri İlişkisi

Metin Sarıkaya, Yasin Şahintürk, Ayça İnci
2017 Turkish Nephrology Dialysis Transplantation  
Öz AMAÇ: Peritonit, Sürekli Ayaktan Periton Diyaliz (SAPD) tedavisinin en önemli komplikasyonudur. Peritoneal savunma sisteminin önemli elementi IgG ve subgruplarıdır. IgG subgrupları eksikliği tekrarlayan infeksiyonlara eğilimle sonuçlanması nedeniyle serum ve diyalizatta IgG subgruplarının düzeylerinin peritonit sıklığı ile ilişkisinin araştırılması amaçlandı. GErEÇ ve yÖntEMLEr: Çalışmaya 30 SAPD hastası alındı. Hastalar yıllık peritonit sıklığına göre iki gruba ayrıldı. Yılda iki veya daha
more » ... ılda iki veya daha fazla sayıda peritonit atağı geçiren hastalar high peritonitis index (HPI), yılda bir veya hiç peritonit geçirmeyenler ise low peritonitis index (LPI) olarak gruplandırıldı. 17 (%56,67) hasta LPI, 13 (%43,33) hasta HPI grubuna dahil edildi. İki grup IgG subgrup düzeyi açısından karşılaştırıldı. BULGULAr: Her iki grupta serum IgG subgrupları karşılaştırıldığında anlamlı fark saptanmadı (p IgG1:0,86, IgG2:0,93, IgG3:0,4, IgG4:0,67, total IgG:0,80 mg/ml). Diyalizat IgG subgruplarının HPI grubunda anlamlı düzeyde yüksek olduğu görüldü (p IgG1:0,006, IgG2:0,01, IgG3:0,007, IgG4:0,01, total IgG:0,003 mg/ml). HPI grubunda diyalizat total protein, globulin ve albumin kayıp düzeyleri LPI grubuna göre belirgin olarak yüksek bulundu (sırasıyla p=0,39, 0,26, 0,01). SOnUÇ: HPI olgularında IgG subgrupları düzeylerinin LPI olgularına göre yüksek olmasının nedeni, tekrarlayan peritonitler sonucunda periton membranındaki yapısal değişikliklere bağlı artmış makro molekül kaybı ve gelişen inflamatuvar bir yanıt olabilir. Sonuçlarımız IgG subgrup düzeyleri eksikliğinin peritonit gelişiminde önemli bir rol oynamadığını düşündürmektedir. AnAhtAr SÖzcükLEr: Sürekli ayaktan periton diyalizi, Peritonit, IgG subgrupları ABStrAct OBJEctIVE: Peritonitis is the most important complication of Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) treatment. The most powerful defending elements of peritoneal fluid are IgG and the IgG subclasses. Low levels of IgG subclasses result in recurrent infections. We therefore aimed to investigate the peritonitis frequency and serum-dialysate IgG subclass level relationship. MAtErIAL and MEthODS: A total of 30 CAPD patients were included in this study. The patients were divided into two groups according to their peritonitis frequency. Patients with two or more peritonitis attack were grouped as High Peritonitis Index (HPI) and those with one or less peritonitis attack as Low Peritonitis Index (LPI). 17 (56.67%) patients were in the LPI and 13 (43.33%) patients in the HPI group. These two groups were compared for their IgG subclass levels. rESULtS: There was no significant difference for serum IgG and subclass levels (p IgG1:0.86, IgG2:0.93, IgG3:0.4, IgG4:0.67, total IgG:0.80 mg/ml). Dialysate IgG and subclass levels were significantly higher in the HPI group (p IgG1:0.006, IgG2:0.01, IgG3:0.007, IgG4:0.01, total IgG:0.003 mg/ml). The loss of total protein, albumin and globulin in the dialysate was significantly higher in the HPI group (respectively p=0.39, 0.26, 0.01). cOncLUSIOn: Structural changes in the peritoneal membrane and a recurrent inflamatory response may result in high IgG and subclass level for the HPI group. Our results show that low levels of IgG subclasses may not play an important role in the development of peritonitis. kEy wOrDS: Continuous ambulatory peritoneal dialysis, Peritonitis, IgG subclass
doi:10.5262/tndt.2017.1002.12 fatcat:j7o7ajnzl5gv7ld5oqwdkingsi