Antalya İli Armut ve Elma Üreticilerinin Damla Sulama Desteği Almasını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Tuba BEŞEN, Betül SAYIN, Mehmet Ali ÇELİKYURT, Şerife Gülden YILMAZ, Musa KUZGUN, Melike BAHÇECİ, Başak AYDIN
2020 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi  
ÖZET Bu çalışma, Antalya ilinde damla sulama desteği alan ve almayan işletmeler üzerinde yürütülmüştür. Her iki üretici grubunun tanımlayıcı özellikleri değerlendirilmiş ve damla sulama desteği alma durumuna etki eden faktörler incelenmiştir. Araştırma kapsamında 62 damla sulama desteği alan ve 62 damla sulama desteği almayan üretici ile yapılan yüz yüze anketler ile veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde ortalama, yüzde oran, çapraz tablolar gibi tanımlayıcı istatistikler kullanılırken
more » ... a sulama desteği alınmasında etkili olan faktörlerin tespiti için İkili Lojistik Regresyon Analizi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda üreticilerin tarımsal deneyimi, aile birey sayısı, hayvansal üretim gelirleri, bitkisel üretim gelirleri, toplam arazi büyüklüğü, sulanan arazi miktarları, tarım sigortası yaptırma durumlarının damla sulama desteği alan ve almayan grup açısından istatistiki olarak farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. İkili lojistik regresyon analizi sonucunda, damla sulama desteği alma üzerinde üreticilerin aile birey sayısı, toplam işlenen arazi büyüklüğü, sulanan arazi büyüklüğü ve hayvansal üretim gelirlerinin etkili olduğu tespit edilmiştir. ABSTRACT This study was conducted with producers who received and did not receive drip irrigation support in Antalya province. The descriptive characteristics of both producer groups were evaluated and the factors affecting the status of receiving drip irrigation support were examined. Data were collected by face-to-face surveys conducted with 62 producers who received drip irrigation subsidies and 62 producers who did not receive drip irrigation subsidies. Descriptive statistics such as average, percentage, cross tables were used for data analysis, while Binary Logistic Regression Analysis was used for determining the factors affecting the status of receiving drip irrigation support. The research results showed that, the agricultural experience of the producers, number of family members, animal production income, crop production income, total land size, irrigated land size, agricultural insurance statistically different for the groups receiving and not receiving drip irrigation support. Result of binary logistic regression analysis indicated that the number of family members, total cultivated land size, irrigated land size and animal production incomes were effective on receiving drip irrigation support.
doi:10.18016/ksutarimdoga.vi.652397 fatcat:o5h66cfskzbmrisyfv5cdeovcy