TUPROQ EROZIYASI VA UNDAN HIMOYALANISH CHORA TADBIRLARI

S.T.Tuxtabayev
2022 Zenodo  
Ushbu maqolada hozirgi kunda dolzarb masalalardan biri bo'lgan tuproqning ustki unimdor qatlamining eroziyaga uchrashi sabablari va mamlakatimiz iqlim sharoitiga mos eroziyani oldini olish usullari tahlil etilgan. В статье анализируются причины эрозии верхнего слоя почвы, которая на сегодняшний день является одной из самых актуальных проблем, и способы предотвращения эрозии в соответствии с климатическими условиями страны. This article analyzes the causes of erosion of the topsoil, which is one
more » ... of the most pressing issues today, and ways to prevent erosion in accordance with the climatic conditions of the country
doi:10.5281/zenodo.6656354 fatcat:orojr2qh4ngjvlex2ftiabr3pq