Integration of DNA bio-gates and duplex-specific nuclease signal amplification: towards electrochemiluminescence detection of survivin mRNA

Jing Wang, Xiang-Ling Li, Jia-Dong Zhang, Nan Hao, Jing-Juan Xu, Hong-Yuan Chen
2015 Chemical Communications  
Based on the integration of DNA bio-gates and duplex-specific nuclease assisted target recycling, a facile electrochemiluminescence assay was developed for the sensitive detection of survivin mRNA.
doi:10.1039/c5cc03693c pmid:26103512 fatcat:eukyhj26mrflphie7ksrpzhhja