Ο Συμψηφισμός στις διαδικασίες αφερεγγυότητας: μια ερμηνευτική προσέγγιση της λειτουργίας του στον Κανονισμό 1346/2000

Νικόλαος Ιωάννη-Δαμιανού Πιστοφίδης
2013
Σκοπός της διατριβής ήταν η μελέτη του νομικού φαινομένου του συμψηφισμού στις επιμέρους έννομες τάξεις και ιδίως σε διακοινοτικό επίπεδο, τόσο κατά τη φερεγγυότητα των μερών, όσο και κατά την αφερεγγυότητα ενός ή και των δύο των μερών. Η θεώρηση της λειτουργίας, της νομικής μορφής, του τρόπου άσκησής και των έννομων αποτελεσμάτων του συμψηφισμού δεν είναι ενιαίος σε διακοινοτικό επίπεδο. Μελετάται η διαφορετική αντιμετώπιση του συμψηφισμού μεταξύ των δυο μεγάλων οικογενειών δικαίων, των
more » ... ικών δηλαδή και των αγγλοσαξονικών, τόσο κατά το στάδιο της φερεγγυότητας όσο και της αφερεγγυότητας των μερών. Περιγράφεται διεξοδικότερα η λειτουργία και οι προϋποθέσεις συμψηφισμού κατά το ελληνικό δίκαιο, ως χαρακτηριστικού δικαίου ενταγμένου στην ομάδα των ηπειρωτικών δικαίων, κυρίως κατά την φερεγγυότητα των μερών, όσο και όταν για το ένα από τα δύο έχει εκκινηθεί η πτωχευτική διαδικασία. Περαιτέρω αναλύονται συνοπτικά τα άρθρα του Κανονισμού 1346/2000 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας. Ειδικότερα εξετάζεται το ζήτημα του συμψηφισμού όταν εκκινηθεί μια διαδικασία αφερεγγυότητας που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού, με έμφαση στο εφαρμοστέο επί της έννομης σχέσης του συμψηφισμού δίκαιο.
doi:10.26262/heal.auth.ir.131292 fatcat:t7whj5msrbavnnr3rlncqm72da