BFS-Based Symmetry Breaking Predicates for DFA Identification [chapter]

Vladimir Ulyantsev, Ilya Zakirzyanov, Anatoly Shalyto
2015 Lecture Notes in Computer Science  
doi:10.1007/978-3-319-15579-1_48 fatcat:6f4xtduvcbblvejvk7v6cmzhpq