Ocena możliwości budowy modelu geologiczno-geofizycznego dla utworów czerwonego spągowca z rejonu rowu Grodziska
pl

Urszula Zagórska, Irena Gąsior, Mateusz Orzechowski
2016 Nafta - gaz : miesiecznik poswiecony nauce i technice w przemysle  
Artykuł prezentuje sposób wykorzystania laboratoryjnych badań chemicznych i mineralogicznych do modelowania m.in. zailenia czy wskaźnika CEC na podstawie wskazań profilowań jądrowych. Wyniki analiz laboratoryjnych posłużyły do skonstruowania modeli matematycznych pozwalających oszacować własności skał istotne dla oceny parametrów złożowych. Modele zweryfikowano dla rzeczywistych profilowań jądrowych z otworu wiertniczego XY. Uzyskane wysokie współczynniki determinacji (model vs dane
more » ... e) zachęcają do dalszych prac nad modelami przeznaczonymi dla większego obszaru geologicznego. Słowa kluczowe: czerwony spągowiec, model matematyczny, zailenie, CEC, skład mineralny, profilowania jądrowe. The geological-geophysical model for Rotliegend rocks from Grodzisk trough regionevaluation of the possibility of development The paper presents the application of laboratory analyses (chemical and mineralogical) for the modeling of parameters such as clay content, CEC etc. from nuclear logs. Mathematical models based on laboratory data were developed. These models allow for the estimation of rock properties that are crucial for the assessment of reservoir parameters. Models were verified for nuclear logs of the XY borehole. High determination coefficient of models vs laboratory data were obtained. These results encourage further studies on models suitable for larger geological areas.
doi:10.18668/ng.2016.11.02 fatcat:jxq7o4xmyrhobdqu7dyr5oaovi