The role of time in logistic processes
Znaczenie czasu w procesach logistycznych

Henryk Bieniok
2017 Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series  
Streszczenie. Autor podkreślił w opracowaniu rolę czasu w procesach logistycznych. Uczynił to jednak z pozycji specjalisty-organizatora i prakseologa, a nie logistyka. W tym celu podjął się zbadania w całym cyklu logistycznym relacji między czasem uzasadnionym a czasem zmarnowanym. Starał się udowodnić, że koszty czasu zmarnowanego stanowią w cyklu logistycznym pokaźną wielkość, którą można w znacznym stopniu wyeliminować. W opracowaniu posłużono się w tym zakresie kilku prostymi przykładami.
more » ... tymi przykładami. Abstract. I emphasize the role of time in logistic processes. It is presented from the perspective of specialist, organizer and praxeologist, and not the logistician. To fulfill this aim I research relationships between justified and wasted time in the whole logistic process. I try to prove that costs associated with wasted time comprise a considerable amount in the logistic processes and these might be substantially limited. It is exemplified with several easy-to-understand cases. Wstęp Czas ma współcześnie kolosalne znaczenie nie tylko w życiu każdego człowieka, ale także w procesach gospodarczych. Każdy proces przebiega w czasie, w związku z czym racjonalizacja jego wykorzystania staje się priorytetem efektywności gospodarowania. Również procesy logistyczne, polegające na kompleksowym zarządzaniu łańcuchami dostaw, powinny kierować się zasadą efektywnego zarządzania czasem. Niniejsze opracowanie poświęcone jest tym zagadnieniom. 8 H. Bieniok Kilka uwag filozoficznych na temat różnych sposobów rozumienia czasu Bardzo trudne jest zdefiniowanie istoty czasu. Najlepsze encyklopedie świata i słowniki nie są pod tym względem ani precyzyjne, ani oryginalne, a niektóre określenia czasu są wręcz banalne, trywialne, tautologiczne czy wręcz ze sobą sprzeczne. Największe światowe encyklopedie i słowniki najczęściej definiują czas jako:  jedną z podstawowych (oprócz przestrzeni) form bytu materii (atrybut materii),  podstawową, niedefiniowalną wielkość fizyczną określającą kolejność zdarzeń,  chwilę, punkt czasowy,  okres wydzielony jakimiś wydarzeniami czy zjawiskami,  bezustanny, nieprzerwany ciąg następujących po sobie chwil,  wyodrębniony okres, odcinek czasu, interwał czasowy (zbiór chwil),  trwanie, długość okresu,  miarę długości trwania zjawisk, procesów bądź zdarzeń,  wszechogarniające trwanie rzeczywistości,  wielkość służącą do chronologicznego uszeregowania zdarzeń,  czwartą współrzędną (obok współrzędnych przestrzennych) czasoprzestrzeni,  nieustanne trwanie,  następstwo pewnych czynności,  wyodrębnioną porę,  nieprzestrzenne kontinuum, w którym zachodzą wydarzenia o nieodwracalnej kolejności. Z pewnością nikogo, kto zna wartość czasu, tego typu definicje i określenia nie są w stanie zadowolić. Już chyba lepiej jest powiedzieć, posługując się mądrościami ludowymi, że: Czas jest to bezcenny, "delikatny materiał", z którego zbudowane jest życie. Czas to pieniądz. Czas jest to wartość droższa niż pieniądze. Czas -droga rzecz. Czas to kapitał. Czas to życie, a więc twoje największe bogactwo. Czas to chwila w wieczności. Czas to pożeracz wszystkiego. Czas wszystko pożera, lecz różnie trawi. Czas jest miarą wszechrzeczy. Czas to skarb dla tego, kto zna jego cenę. Ludzie nieraz zabijają czas, ale to czas ich zabija. Znaczenie czasu w procesach logistycznych 9 Kto nie szanuje swego czasu, nie szanuje sam siebie. Strata na czasie jest stratą na rzeczy. Kto traci czas, traci też to, co czas daje. Zyskanie na czasie jest zyskaniem na rzeczy. Czas wszystko przynosi i z czasem wszystko ginie. Czas nie stoi. Czas płynie jak woda. Przysłowia ludowe
doi:10.29119/1641-3466.2017.103.1 fatcat:g22xp3v6xbfu5hmof3nf5f22ey