Metoda retrogresji w geografii historycznej Polski (wybrane zagadnienia)

Henryk Rutkowski
2020 Studia Geohistorica  
Warszawa Zarys treści: Artykuł przedstawia materiał do dyskusji na temat zasad stosowania retrogresji w geografi i historycznej. Wstęp zawiera charakterystykę tej metody. Główna część artykułu opiera się na doświadczeniach prac nad mapami szczegółowymi ziem polskich Korony w XVI w. Omówiono podstawę źródłową oraz treść tych map, zaznaczając stopień pewności lub prawdopodobieństwa przedstawionych elementów krajobrazu. Druga część obejmuje kilka innych przykładów z kartografi i historycznej.
more » ... historycznej. Abstract: Th e article presents material for discussion on the principles of using retrogression in historical geography. Th e introduction presents the characteristics of this method. Th e main part of the article is based on the experiences of working with detailed maps of the lands of the Polish Crown in the 16 th century. Th e source basis and content of these maps are discussed, indicating the degree of certainty or probability of the presented landscape elements. Th e second part of the article includes several other examples from historical cartography.
doi:10.12775/sg.2019.08 fatcat:urj42yzpnvadjixj25dniky7eq