Effect of Tamsulosin on Corneal Biomechanical Features
Tamsulosinin Korneanın Biyomekanik Özellikleri Üzerine Etkisi

Melis PALAMAR, Sinan EMRE, Burak TURNA, Ayse YAĞCI
2016 Turkiye Klinikleri Journal of Ophthalmology  
A AB BS S T TR RA AC CT T O Ob bj je ec ct ti iv ve e: : Tamsulosin (Flomax ® ) usage was reported to increase central corneal thickness (CCT). As CCT and ocular biomechanical parameters are closely related, this study was conducted to investigate the possible effects of tamsulosin on biomechanical parameters of cornea as measured with Reichert Ocular Response Analyser (ORA) in patients with benign prostate hyperplasia. M Ma at te er ri ia al l a an nd d M Me et th ho od ds s: : Besides full
more » ... : : Besides full eye examination (best corrected visual acuity, intraocular pressure (IOP) measured with Goldmann applanation tonometry, CCT) ORA (corneal hysteresis, corneal resistance factor, corneal compensated IOP, Goldmann correlated IOP) measurements of 30 eyes of 15 male patients before and one month after tamsulosin therapy were performed. For comparisons paired t-test was used. R Re es su ul lt ts s: : Mean age in the study group was 61.50±6.10 (range 47-69) years. Pre-tamsulosin CCT was lower than post-tamsulosin values (pre-: 549.18±28.84 micrometers, post-: 556.77±24.86 micrometers; p=0.002). Although statistically insignificant corneal resistance factor after tamsulosin use was lower (pre-: 10.73±1.05 mmHg, post-: 9.45±1.51 mmHg; p=0.071). Measurements before and after tamsulosin treatment was not statistically different for any of the other parameters. C Co on nc cl lu us si io on n: : Tamsulosin seems not only to cause an increment on CCT, but also effect corneal resistance factor. The long term effects of tamsulosin on corneal biomechanical properties should further be investigated with larger group of patients. K Ke ey y W Wo or rd ds s: : Cornea; tamsulosin; eye Ö ÖZ ZE ET T A Am ma aç ç: : Tamsulosin (Flomax ® ) kullanımı sonrası merkezi kornea kalınlığında (MKK) artış olduğu bilinmektedir. Kornea kalınlığı ile korneanın biyomekanik özellikleri arasındaki yakın ilişki bulunduğundan, benign prostat hiperplazisi sebebiyle tamsulosin kullanan hastalarda korneada gelişebilecek muhtemel biyomekanik özellik değişikliklerinin Reicher Oküler Response Analiz cihaz (ORA) ile incelenmesi amacıyla bu çalışma planlanmıştır. G Ge er re eç ç v ve e Y Yö ön nt te em ml le er r: : Tamsulosin kullanılmasından önce ve kullanımından 1 ay sonra 15 hastanın 30 gözünde tam oftalmolojik muayeneye (en iyi düzeltilmiş görme keskinliği, göz içi basınç ölçümü GİB) ilaveten MKK ölçümü ve ORA (korneal histerezis, korneal rezistans faktör, kornea kompanse GIB ve Goldmann korele GIB) ölçümleri yapılmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. İstatistiksel analiz için eşleştirilmiş-t testi kullanılmıştır. B Bu ul lg gu ul la ar r: : Çalışma grubundaki hastaların ortalama yaşı 61,50±6,10 (range 47-69) yıl idi. Tamsulosin öncesi ve sonrasındaki MKK sırasıyla 549,18±28,84 ve 556,77±24,86 µm (p=0,002)idi. İncelenen parametreler içerisinde hiçbir parametre için tedavi sonrasında anlamlı değişiklik izlenmemekle beraber yalnızca korneal rezistan faktör için , bir miktar azalma eğilimi olduğu izlenmiştir (pre-: 10,73±1,05 mmHg, post-:9,45±1,51 mmHg; p=0,071). S So on nu uç ç: : Sonuçlarımız tamsulosinin MKK'da artış yarattığını göstermek dışında, korneal rezistans faktörde de değişiklikler yapabildiğini açıpa çıkarmıştır. Ancak tamsulosinin kornea biyomekanik özellikleri üzerindeki etkilerinin daha net anlaşılabilmesi için daha büyük hasta gruplarının, uzun takipli sonuçlarının incelenmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz. A An na ah h t ta ar r K Ke e l li i m me e l le er r: : Kornea; tamsulosin; göz T Tu ur rk ki iy ye e K Kl li in ni ik kl le er ri i J J O Op ph ht th ha al lm mo ol l 2 20 01 16 6; ;2 25 5( (1 1) ): :5 57 7--6 61 1
doi:10.5336/ophthal.2015-47730 fatcat:pduzkzei5nbgdol774xt5jwusm