Compensation and integral reparation to victims of rape as acts on the basis of the criminal offense of the crime against humanity in Bosnia and Herzegovina

Zoran Pavlovic, Miro Katic
2017 Vojno delo  
Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Miro M. Katić Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Centar javne bezbjednosti Prijedor ema ovog rada su žrtve silovanja kao djela u osnovi krivičnog djela zločin protiv čovječnosti, tj. prava i potrebe žrtava i problemi i nedostaci u ostvarivanju tih prava. S tim u vezi, pored normativnog regulisanja krivičnog djela i definisanja same žrtve i posljedica koje nastaju po žrtvu izvršenjem navedenog krivičnog
more » ... a, posebna pažnja posvećena je državnim obavezama kompenzacije i integralne reparacije žrtvama silovanja ili drugih oblika seksualnog nasilja tokom rata, kao i nedostacima i nepružanju adekvatne nadoknade i integralne reparacije tim žrtvama. Uvod ema nikakve sumnje da je kroz cijelu istoriju ljudske vrste seksualnost korištena kao sredstvo za kontrolisanje života i ponašanja ljudi, naročito kada je riječ o seksualnim zlostavljanjima i silovanjima kao najdrastičnijim i najtežim oblicima iskazivanja patrijarhalne društvene moći. 1 Krivična djela silovanja i drugih oblika seksualnog nasilja u sukobima poznata su od davnina. Njihovo porijeklo je vezano za pojavu prvih sukoba, te su dugo godina smatrani neizbježnim proizvodom rata. O silovanjima u ratu prvi put se javno progovorilo tokom Prvog svjetskog rata kada su za takva nasilja bili odgovorni Njemci, a neposredno poslije Drugog svjetskog rata obznanjeno je da su japanski vojnici silovali Kineskinje u kineskom gradu Nanking. 2 Potrebno je naglasiti da ova krivična djela predstavljaju kršenje međunarodnih ljudskih prava i humanitarnog prava, a države potpisnice međunarodnih ugovo-1 UNDP, (2013) Procjena broja žrtava seksualnog nasilja tijekom Domovinskog rata na području Republike Hrvatske i optimalni oblici obeštećenja i podrške žrtvama, Sociološko istraživanje, Zagreb, str. 10. 2 Nikolić-Ristanović V. (2000) Seksualno nasilje u ratu: od Nirnberga do Stalnog međunarodnog krivičnog suda i dalje, TEMIDA -Časopis o viktimizaciji, ljudskim pravima i rodu, br.
doi:10.5937/vojdelo1703086p fatcat:jxkva26hpnecpinw6rjrjr4mwq