Msza święta w kulturze Zairu

Janusz Gajda
1998 Ruch Biblijny i Liturgiczny  
Szybko rozwijający się Kościół w Afryce szuka swej tożsamości w kulturze miejscowej. Powstają ośrodki, gdzie kultywuje się warto ści kulturowe -afrykańskie. Szczególnie liturgia staje się miejscem spotkania tego, co afrykańskie, z tym, co stanowi o uniwersalnych wartościach chrześcijańskich. Cześć oddawana Bogu w społeczności wierzących ma swój wyraz w kulturze afrykańskiej. W zgromadze niu ludu Bożego jest sprawowana Eucharystia, która w kulturze afrykańskiej angażuje całego człowieka.
more » ... posiada świą teczny i uroczysty nastrój; wzbogacony środkami wyrazu takimi jak: gesty, taniec, procesje, co daje wyraz swoiście afrykański liturgii. Chodzi o to, aby chrześcijaństwo wrosło w afrykańską społeczność. To wszystko sprawia, że przesłanie Chrystusa stanie się integralnym elementem ludu afrykańskiego i Kościoła w Afryce. Liturgia Kościoła, jak i całe chrześcijaństwo mają za zadanie służbę człowiekowi, służy różnym kulturom, które przenika nowymi wartościami i podnosi1. Ukształtowaną formą liturgii afrykańskiej jest Msza św. odpra wiana w obecnej Republice Demokratycznej Konga, a dawnym Za irze. Ta Msza św. stanowi przykład inkulturacji, w którym liturgia posoborowa szuka zakorzenienia w kulturze afrykańskiej. Artykuł powyższy stara się zapoznać ze zmianami, które doko nały się w liturgii Mszy św. w Zairze od 1969 r. do 1988 r. Zapytajmy więc: jaka jest kolejność obrzędów Mszy św.? Następnie znajdźmy specyfikę, w której wyraża się tradycja afrykańska. W podsumowaniu odpowiemy: na ile Msza św., sprawowana według kultury afrykań skiej daje głębsze przeżycie spotkania z Bogiem. ZAKORZENIENIE SIĘ LITURGII W RODZIMEJ KULTURZE Liturgia jest wyrazem życia Kościoła. Poprzez liturgię sprawuje się jedyne misterium Chrystusa będące rzeczywistością zbawczą. Misterium Chrystusa jest ponad czasowe i niezależne od miejsca. Z drugiej strony dokonuje się w konkretnym środowisku cywilizacyjno-kulturowym. Zatem kultura w swoim szerokim znaczeniu ma wpływ na kształt liturgii. Zaś liturgia wpływa na człowieka, a tym 1 Por. J. Grześkowiak, Liturgia jako miejsce przenikania wiary i kultury, [w:] Poznańskie Studia Teologiczne. T. IV (1983) s. 249-250.
doi:10.21906/rbl.655 fatcat:d27nvfzprvhajbeh53ikepaqdi