Pseudo Bidirectional Linear Discriminant Analysis for Multivariate Time Series Classification

Jianhua Zhao, Feng Sun, Haiye Liang, Xuan Ma, Xingxu Li, Jun He
2021 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2021.3089839 fatcat:6rfrlnex7bfo5gqg4sajkotvxi