Οι μεταλλοπρωτεϊνάσες MMP-2 και MMP-9 και οι αναστολείς τους TIMP-1 και TIMP-2 σε νεοδιαγνωσμένους υπερτασικούς ασθενείς:

Ελένη Λάζαρου Γαβριηλάκη
2012
Εισαγωγή: Οι μεταλλοπρωτεϊνάσες MMP-2 και MMP-9 είναι ενδοπεπτιδάσες με κοινό χαρακτηριστικό την αποδόμηση των συστατικών του εξωκυττάριου στρώματος, κύρια της ελαστίνης και του κολλαγόνου. Οι δράσεις τους έχουν συσχετισθεί με την αγγειακή αναδιαμόρφωση και την ανάπτυξη πρώιμων βλαβών αθηροσκλήρυνσης. Επιπλέον, από πρόσφατες μελέτες η MMP-9 έχει αναδειχθεί ως ένας νέος δείκτης καρδιαγγειακού κινδύνου. Στην ιδοπαθή αρτηριακή υπέρταση (ΙΑΥ), δυσλειτουργία των αγγείων ανευρίσκεται από τα πρώιμα
more » ... δια και σχετίζεται πιθανώς με την παθογένεση της νόσου. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθούν τα επίπεδα των μεταλλοπρωτεϊνασών MMP-2, MMP-9, των αναστολέων τους TIMP-1 και TIMP-2 και των φλεγμονωδών κυτταροκινών IL-6, TNF-α και hsCRP σε νεοδιαγνωσμένους ασθενείς με ΙΑΥ σταδίου Ι χωρίς θεραπεία (ΥΧΘ) και σε υγιή νορμοτασικά άτομα (ΝΤ). Ακόμη, θα διερευνηθεί η πιθανή συσχέτισή τους με δείκτες αορτικής σκληρίας. Μέθοδοι: Στη μελέτη συμμετείχαν ΥΧΘ και ΝΤ που εξετάστηκαν διαδοχικά στο εξωτερικό ιατρείο υπέρτασης σε χρονικό διάστημα έξι μηνών. Η μέτρηση των επιπέδων των μεταλλοπρωτεϊνασών και των κυτταροκινών έγινε με τη μέθοδο ELISA, ενώ οι δείκτες αορτικής σκληρίας μετρήθηκαν με τη μέθοδο της τονομετρίας. Αποτελέσματα: Συνολικά μελετήθηκαν 50 ΥΧΘ και 32 ΝΤ. Βρέθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ των επιπέδων της MMP-9 και του αναστολέα της TIMP-1 μεταξύ ΥΧΘ και ΝΤ (133,26 έναντι 87,92 ng/ml και 109,16 ± 6,27 έναντι 130,1 ± 3,04 ng/ml αντίστοιχα, p<0.01). Ακόμη, σημαντικά αυξημένα βρέθηκαν τα επίπεδα της hsCRP στους ΥΧΘ σε σχέση με ΝΤ (2,16 ± 0,56 έναντι 0,6 ± 0,2 μg/ml, p<0.01). Αντίθετα, δεν υπήρξε διαφορά στα επίπεδα των MMP-2, TIMP-2, IL-6 και TNF-α μεταξύ των δύο ομάδων. Ακόμη, βρέθηκε τάση προς στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων της MMP-9 και της ταχύτητας του αορτικού σφυγμικού κύματος (r=0.207, p=0.072). Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη έδειξε πως τα επίπεδα της MMP-9 είναι αυξημένα από τα πρώιμα στάδια της ΙΑΥ και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτης καρδιαγγειακού κινδύ [...]
doi:10.26262/heal.auth.ir.129693 fatcat:4balflasibc7jaajclghwxungm