Taktyczna broń nuklearna w Europie

Rafał Kopeć
2016 Przegląd Strategiczny  
Po zakończeniu zimnej wojny broń nuklearna została "zdegradowana" z pozycji kluczowego czynnika w kształtowaniu międzynarodowego bezpieczeństwa do rangi zagadnienia ważnego, ale z pewnością nie pierwszoplanowego. Przypomina o swoim istnieniu przede wszystkim przy okazji programów proliferacyjnych pewnych państw lub ze względu na projekty w zakresie kontroli zbrojeń (projekty, co trzeba przyznać, albo bez większego znaczenia, albo bez szans na realizację). Broń nuklearna pojawia się tam jednak w
more » ... ia się tam jednak w wymiarze strategicznym. Tymczasem taktyczna broń nuklearna, cho ciaż w czasie zimnej wojny pod względem liczebnym była rodzajem dominującym, eg zystuje na marginesie strategicznej refleksji. Można nawet powiedzieć, że stanowi zapomniany rodzaj broni. Celem opracowania jest ukazanie znaczenia taktycznej broni nuklearnej w europej skich państwach NATO -zarówno znaczenia militarnego, jak i politycznego (w tym symbolicznego). Pojawia się wobec tego pytanie o przyszłość tej broni (chociaż jest to pytanie z gatunku prognostyki politologicznej, która z definicji jest zajęciem charakte ryzującym się znaczną niepewnością). W myśl postawionej tezy, wobec minimalnego znaczenia militarnego, to właśnie znaczenie polityczne będzie decydować o przyszło ści taktycznej broni nuklearnej (w tym kontekście należy zwrócić uwagę na ambiwalentnąpostawę decydentów politycznych, co szczególnie widoczne jest na przykładzie Niemiec), wespół z kwestiami budżetowymi (przede wszystkim zabezpieczeniem fi nansowania środków przenoszenia tej broni). DEFINICJA Kwestia precyzyjnego zdefiniowania pojęcia "taktyczna broń nuklearna" nie jest jednoznaczna. Generalnie możemy wyróżnić trzy sposoby definiowania. Żaden z nich nie jest doskonały, jednak przez takie łączone ujęcie możemy uzyskać w miarę precy zyjny obraz definiowanego pojęcia, zwłaszcza jeśli "przykroimy" je do europejskich uwarunkowań geostrategicznych. Pierwszy sposób definiowania odnosi się do charakterystyk technicznych broni. Mowa tu konkretnie o dwóch charakterystykach -zasięgu broni oraz mocy głowicy bojowej (Woolf, 2015: 7). W przypadku zasięgu jako granicę przyjmuje się 500 km. Jest to granica dyskusyjna, gdyż broń krótkiego zasięgu, ale ulokowana blisko teryto rium przeciwnika (np. na okrętach podwodnych), może mieć znaczenie strategiczne. Granica 500 km ma też generalnie zastosowanie do warunków euroatlantyckich i nie powinna być traktowana jako ogólna zasada dla całego świata. Geopolityka od ległości w innych częściach świata jest zupełnie inna -np. w przypadku Izraela, gdzie
doi:10.14746/ps.2016.1.6 fatcat:yetwo4ozkrdlraxpiu3qttoup4