Elisabeth Öhrn og Dennis Beach (red.): Young people's life and schooling in rural areas

Mette Pless
2020 Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning  
A key motivation for the research presented in this book is that urban studies dominate contemporary educational research...Thus to obtain more representative picture of young people's situations and education we need to explore rural youths and their schooling more broadly and deeply.« (s. 1) Sådan indledes bogen Young people's life and schooling in rural areas, der er redigeret af Elisabeth Öhrn og Dennis Beach. Bogens ambition er således at gøre op med den metrocentricitet, som redaktørerne
more » ... åpeger dominerer (og har domineret) uddannelses-og ungdomsforskningen i såvel de nordiske lande som internationalt. Samtidig føjer bogen sig til en raekke aktuelle forskningsbidrag, der insisterer på, at 'place matters' , og understreger, at sted og rum er vigtige elementer i forståelsen af unges naere hverdags-og skoleliv, men også på hvordan lokale stedbundne erfaringer interagerer med, og formes af, globale forandringsprocesser. Forskningsprojektet Rural youth -education, place and participation, som blev gennemført i perioden 2014-2017, danner baggrund for bogen. Ønsket med forskningsprojektet var at udvikle en dybere forståelse af uddannelse, deltagelse, social inklusion og aktørskab blandt unge på landet og for, hvordan disse perspektiver haenger sammen med de materielle og sociale forhold, som er til stede på bestemte lokaliteter. Disse tematikker udfoldes på forskellig vis i bogens 8 kapitler. I kapitel 1 (af Dennis Beach og Elisabet Öhrn) skitseres baggrunden for bogen og det bagvedliggende forskningsprojekt, ligesom centrale teoretiske perspektiver bag bogen og forskningsprojektet opridses. Den britiske geograf Doreen Masseys koncipering af sted og rum som dynamisk, relationelt og socialt produceret udgør en central forståelsesramme, men også klassebegrebet, med inspiration fra bl.a. en anden britisk geograf, David Harvey, udgør et vigtigt omdrejningspunkt i forskningsprojektet, ligesom differentiering i forhold til køn, etnicitet mv. fremhaeves. Med disse teoretiske perspektiver er det ønsket at anlaegge et kritisk bifokalt perspektiv med blik for både strukturelle rammesaetninger og begraensninger samt
doi:10.18261/issn.2535-8162-2020-02-04 fatcat:zkai24krk5herajrok7snovypm