DETERMINANTY SKUTECZNOŚCI KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE EKSPLOATACJI RUROCIĄGÓW NAFTOWYCH S.A. W PŁOCKU

Aleksandra Pietrzak
2017 Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia  
DETERMINANTY SKUTECZNOŚCI KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE EKSPLOATACJI RUROCIĄGÓW NAFTOWYCH S.A. W PŁOCKU Z a r y s t r e ś c i: Zachowanie ludzi w przedsiębiorstwie determinowane jest zarówno przez funkcjonowanie w różnych grupach społecznych, jak również przez uwarunkowania wynikające z przyjętego systemu organizacyjnego. Na zachowanie pracowników w sytuacji pracy istotny wpływ mają ich osobiste cechy, uwarunkowane min. konstrukcją osobowości, postawy czy też nabyte uprzednio
more » ... i i doświadczenia. Rozpatrując potrzeby komunikacyjne organizacji, należy uwzględnić konieczność porozumiewania się jednostek wewnątrz przedsiębiorstwa, a także niezbędny przepływ informacji między organizacją a jej otoczeniem. Niniejszy artykuł skupia się na systemie komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie. Celem opracowania jest ocena systemu komunikacji w przedsiębiorstwie PERN SA i próba zaproponowania działań usprawniających w tym zakresie. Przeprowadzone zostały badania ankietowe wśród pracowników spółki, które stanowiły podstawę wielowymiarowej analizy silnych i słabych stron komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie. Badania miały umożliwić ocenę systemu komunikacji oraz wykazać, czy istnieje potrzeba zmian w tym zakresie tak, by usprawnić zarządzanie zasobami ludzkimi.
doi:10.12775/aunc_zarz.2017.044 fatcat:3tarnz3k2fgphol6tbpijdhnze