ROCZNIKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MATEMATYCZNEGO Seria II: WIADOMOŚCI MATEMATYCZNE XXI (1978)

N St
unpublished
e e n r o d , P. R. H alm os, M. M. S c h if f e r , J. A. D i e u d o n n e Jak pisać teksty matematyczne* Część I (Norman E. Steenrod**) Wstęp. Prawie wszystkie moje uwagi będą dotyczyć problemów przedstawiania materiału matematycznego, pojawiających się przy pisaniu książki będącej mono­ grafią badawczą lub podręcznikiem przeznaczonym dla studentów wyższych lat studiów. Większą część tych komentarzy odnosi się także do artykułów przeglą­ dowych na poziomie badawczym, ponieważ tego rodzaju
more » ... waż tego rodzaju prace są często po prostu monografiami, z których usunięto wszystkie trudne dowody. Głównym zastrzeżeniem przeciwko ustalaniu kryteriów doskonałego wykładu jest to, że skuteczność wykładu w ogromnym stopniu zależy od wiedzy i doświad­ czenia czytelnika. Sposób przedstawienia, który jest jasny i niezwykle precyzyjny dla jednego czytelnika, może nudzić innego, który poznał już podobny gdzie indziej. Ten sam czytelnik może uznać jedną część za nadmiernie explicite, podczas gdy inne mogą mu się wydać mętne, nawet jeśli autor sądzi, że potraktował je w sposób identyczny. W obliczu tych dobrze znanych faktów miałoby się ochotę zaniechać wszelkich prób szukania ogólnych kryteriów, pozostawiając to osobistym prefe­ rencjom autorów, a osądzenie rezultatów-czytelnikom. Jednakże przeciw tej postawie rezygnacji świadczy fakt, że wielu piszących zdaje się w dużej mierze zgadzać co do pewnych aspektów stylu, a jednocześnie jakże niewielu autorów osiągnęło ogólną akceptację ich stylu pisania. Jestem pewien, że istnieje możliwość sformułowania kilku ogólnych zasad, które mogłyby być pomocne w tej sytuacji. W tym eseju będę używać zdecydowanego rozróżnienia między dwiema częścia­ mi prezentacji matematycznej: strukturą formalną (czyli logiczną), złożoną z de-* Jest to tłumaczenie czterech artykułów przygotowanych przez czterech członków specjalnej komisji powołanej przez Amerykańskie Towarzystwo Matematyczne i opublikowanych pod wspól­ nym tytułem How to write mathematics. Copyright (C) 1973 by the American Mathematical Society, translated with permission of the publisher (przyp. red.). ** Siedmiu ostatnich akapitów tego eseju oznaczonych (*) autor nie zdążył ukończyć przed śmiercią; są one wzięte ze wstępnych szkiców, przygotowanych przez niego. Ich pomysły i porządek są oryginalne,.jedynymi zmianami są niewielkie poprawki edytorskie niektórych słów.
fatcat:vlekgb6b5ncb5boq2bj6bvow54