A pH-stable positively charged composite nanofiltration membrane with excellent rejection performance

Zhibin Jiang, Jing Miao, Yuantao He, Xinjun Hong, Kai Tu, Xi Wang, Shunquan Chen, Hao Yang, Ling Zhang, Rui Zhang
2019 RSC Advances  
A pH-stable positively charged composite nanofiltration (NF) membrane was developed via the interfacial polymerization (IP) between polyethyleneimine (PEI), piperazine (PIP), and cyanuric chloride (CC).
doi:10.1039/c9ra06528h fatcat:6qn7kiahqveezow46xuawkueti