E-Health, how to build modern health system
E-Zdravlje, kako graditi savremeni zdravstveni sistem

Sonja Popović
2017 Zdravstvena zastita  
Сажетак Е-Здравље пропагира нове методе коришћења здравствених и технолошких ресурса, како би се квалитетнија здравствена за штита пружала већем броју корисника уз, истовремено, значајно смањење трошкова. Концепт е-Здравља се у потпуности осла ња на коришћење информационо-комуникационих технологија (ИКТ), кoje омогућавају успостављање интеракције и сарадње међу здравственим институцијама, здравственим радницима, другим пружаоцима услуга и јавности. Рад је настао прикупљањем и класификовањем
more » ... класификовањем писаних стручних и друштвених докумената који се односе на концепт и циљеве е-Здрављa, планове и до сада предузете активности, а у намери да помогне превазилажењу евентуалних недоумица учесника током реализације концепта. Предочена су и детаљно анализирана базна документа, а која су креирана и прихваћена од интернационалних ауторитета (Светска здравствена организација -СЗО, Савет Европске уније -ЕУ, Европска комисија, организације које се баве стандардима медицинских и информационих технологија и сл.). Резутати анализе дају низ препорукa за успешну имплементацију и даљи развој е-Здравља, од којих је потребно издвојити: · Основни предуслов реализације е-Здравља је изградња правила и стандарда интероперабилности, који треба да подрже сарадњу различитих здравствених организација употребом информационо-комуникационих технологија; основна правила су дефинисана, а државне институције треба да их уведу у праксу; Summary Е-Health promotes the use of new methods of medical and technological resources, in order to quality health care provided to more customers with the same time, significantly reducing costs. The paper was created by collecting and classifying written expert and public documents related to the concept and objectives of e-Health, plans and activities undertaken so far to help overcome possible concerns the participants during the implementation of the concept. Were presented and thoroughly analyzed the base document, created and accepted by international authorities (WHO, EU Council, European Commission, organizations dealing with standards of medical and information technology , etc). The results of the analysis provide a set of recommendations for the successful implementation and further development of e-Health, which is necessary to allocate: 1. The basic prerequisite for the realization of e-Health is to build rules and standards of interoperability, which should support cooperation between different health organizations using information and communication technologies. The basic rules are defined, and the state institutions should introduce them in practice; 2. The second prerequisite is the strict observance of the proclaimed standards, as well as intensive work on defining and adopting new.
doi:10.5937/zz1701054p fatcat:jxb6qamqx5by3ki7p6bpvjz6ay