Distribució dels esdeveniments culturals a Catalunya l'any 1985

Eva Garcia Balaguer
unpublished
Introducció L'objectiu principal d'aquest estudi és l'anàlisi de la distribució de les activitats cultu-rals a Catalunya des d'una perspectiva geogràfica. Evidentment, això cal concretar-ho una mica. Una de les primeres dificultats per a rea-litzar aquesta concreció la trobem en el mateix concepte de cultura: quines són aquelles variables que prendrem com a cultura? Aquest concepte pot ésser infinitament gran o infinitament limitat segons la considera-ció subjectiva de cadascú. Davant la
more » ... ú. Davant la impossibilitat material de tractar tots els diferents tipus d'actes que avui poden ser qualificats de culturals , hem intentat triar aquells que d'alguna manera podien ser més representatius. Així doncs, tenint en compte això, intro-duint l'element temporal (limitació a l'any 1985) i també per unes raons de proximitat i d'una possible facilitat a l'hora d'aconseguir informació, foren elegits: el teatre , la mú-sica-en les seves vessants de concerts , festivals i cursets d'estiu-i la dansa. No hi ha dubte que n'hi ha molts d'altres i segur que força interessants, però en tot cas quedaran relegats a una possible ampliació d'aquest treball. En la hipòtesi inicial tot feia suposar que aquests factors culturals tindrien una resposta semblant a la que podien tenir els factors econòmics i tots els altres elements de la vida ' social catalana: una concentració i centralització al voltant de Barcelona. Però, per altra banda, hem cregut que l'anàlisi d'aquests factors podia donar una idea de com intervenien les diferents entitats d'àmbit català, així com el mateix Govern de Catalunya , i de quines polítiques reals portaven a terme en la promoció del fet cultural als diferents indrets del país. Així apareixeria , una vegada realitzada aquesta anàlisi, una primera aproximació de com és la realitat cultural de Catalunya. Sens dubte, els mapes temàtics de cada variable donen aquesta visió general del territo-ri i posen de manifest els problemes i desequilibris que puguin existir-hi. 23
fatcat:nfm2xa7yrraltnq33xve7hfy7e