Segmenting international student market: An investigation in the United Kingdom
Uluslararası Öğrenci Pazarını Bölümlendirme: Birleşik Krallık'ta Bir Araştırma

Önder Kethüda
2017 Yuksekogretim Dergisi  
Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm ‹flletmecili¤i ve Otelcilik Yüksekokulu, Düzce K K endi vatandafl› oldu¤u ülkeden sadece e¤itim amaçl› baflka ülkeye giden ö¤renci (uluslararas› ö¤renci) say›-s› her y›l h›zl› bir flekilde artmaktad›r. 2000 y›l›ndan itibaren uluslararas› ö¤renci say›s› her y›l ortalama %7 artarak 2012 y›l›nda 3.5 milyon kifli olmufltur (UNESCO, 1999(UNESCO, -2012. Bu say›ya, vatandafl› oldu¤u ülkenin d›fl›nda ö¤renim gören, fakat bu ülkelere e¤itim amac›yla gitmemifl olan
more » ... gitmemifl olan ö¤renciler de ek-lendi¤inde 2012 y›l›nda dünya genelindeki yabanc› uyruklu ö¤-renci say›s› 4.5 milyonu aflmaktad›r (OECD, 2014) . Bu h›zl› ar-t›flta, uluslararas› ö¤renci hareketlili¤inin hem ö¤renci gönderen ülkelere hem de ö¤rencilere ev sahipli¤i yapan ülkelere olan faydalar›n›n etkili oldu¤u düflünülmektedir (Beneke, 2010; Eagle ve Brennan, 2007; Ivy, 2001; Kethüda, 2015; Mehtap-Smadi ve Hashemipour, 2010). Uluslararas› ö¤renci hareketli-li¤inin ö¤renci a¤›rlayan ülkelere sa¤lad›¤› faydalar›n bafl›nda ekonomik, bilimsel ve kültürel faydalar gelmektedir (Bourke, Bu çal›flman›n amac› uluslararas› ö¤rencilerin üniversiteye gitmelerinde etkili olan faktörleri belirlemek ve bu faktörler itibari ile uluslararas› ö¤rencileri farkl› pazar bölümlerine ay›rmakt›r. Bu çerçevede Birleflik Krall›k'ta ö¤renim gören uluslararas› ö¤rencilere üniversiteye kay›t yapt›rmalar›nda etkili olan motivasyon unsurlar› sorulmufltur. Araflt›rman›n evrenini Birleflik Krall›k'ta bulunan uluslararas› ö¤renciler oluflturmaktad›r. Araflt›rma kapsam›nda 816 uluslararas› ö¤renciden veri toplanm›flt›r. Araflt›rma sonuçlar›na göre, ulusla-raras› ö¤rencilerin üniversiteye gitmelerinde; gelece¤e iliflkin kariyer geliflimi hedefleri, sosyal yaflama yönelik beklentiler, üniversitelerin pazarlama faaliyetleri ve dan›flmanlar›n yönlendirmesi, ö¤rencinin ailesinin yönlendirmesi ve ö¤rencinin gelece¤e iliflkin kariyer belirsizli¤i faktörleri etkilidir. Kariyer geliflimine yönelik beklentiler ve aile yönlendirmesi üniversiteye kay›t yapt›rmada en önemli motivasyon unsurlar›d›r. Ayr›ca, yüksekö¤retim kapsam›nda Birleflik Krall›k'› tercih eden uluslararas› ö¤renciler üç farkl› pazar bölümüne ayr›labilir. Bu do¤rultuda, daha fazla uluslararas› ö¤renciye ev sahipli¤i yapmak isteyen üniversitelere uluslararas› ö¤rencilerden benzer özellik gösteren bir veya daha fazla grubu hedef kitle olarak belirlemeleri ve pazarlama stratejilerini bu kitleye yönelik gelifltirmeleri yönünde tavsiyelerde bulunulmufltur. Anahtar sözcükler: Birleflik Krall›k, bölümlendirme, hedef kitle belirleme, uluslararas› ö¤renci, yüksekö¤retim. The aims of the paper are to determine the factors which motivate international students to enroll in a university and to divide international students market into different market segments by these factors. To this aims, international students studying in the United Kingdom were asked about the motivation factors that are effective in their decision to enroll in tertiary education. The population of this research consisted of international students in the UK. Data were collected from 816 international students. According to the results of the research, future career plans, social life environment, marketing activities of universities and counselor advice, parental guidance, and not-being ready for work life were found as the reasons for international students' enrolling in a university. In addition, the most influential factors in international students' enrolling in a university were found factors associated with the future career plans and the parental guidance. Furthermore, international students studying in the UK might be divided into three different market segments. In accordance with these results, some suggestions about targeting one or more segments and developing marketing strategy for the targets were made for the universities that intend to host more international students.
doi:10.2399/yod.17.015 fatcat:baljv5wjerc5zbfofsefiexjqm