THE DEVELOPMENT OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS' IDENTITY BY MEANS OF ENHANCING THEIR PROFESSIONAL MOBILITY IN THE SYSTEM OF POSTGRADUATE EDUCATION

Олена Муращенко
2020 Psychological and Pedagogical Problems of Modern School  
Муращенко Олена, здобувач кафедри початкової освіти, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради. У статті представлено й теоретично обґрунтовано сутнісні характеристики професійної мобільності вчителя початкових класів у системі післядипломної освіти як аспектів розвитку особистості педагога, проаналізовано різні підходи до визначення ключових ознак дефініції «мобільність» у дослідженнях вітчизняних і зарубіжних науковців. На основі
more » ... о аналізу автором запропоновано застосування шляхів розвитку професійної мобільності вчителів у сучасному освітньому процесі в єдності з самоосвітою особистості, її інтеріоризацією соціокультурних і професійних знань, сформованих умінь і навичок, творче застосування яких сприяє адаптації суб'єктів до змін у суспільстві та їх внутрішньому перетворенню. Ключові слова: аспекти розвитку особистості, вчитель початкових класів, дуальність категорій, мобільна особистість, особистісні якості, початкова освіта, професійна мобільність, розвиток особистості вчителя, система післядипломної освіти. The article describes and substantiates the characteristics of the professional mobility of primary school teachers in the system of postgraduate education as an aspect of teacher's personality development, analyzes various approaches to determining the key features of the definition of "mobility" in the studies of domestic and foreign scientists. On the basis of the analysis, the author states that the pedagogical aspects of the development of teachers' professional mobility in the modern educational process are insufficiently developed. In view of this, the application of the ways of its development in the organized educational process is proposed in unity with self-education of the individual, its internalization of socio-cultural and professional knowledge, the forming skills and abilities, the creative use of which contributes to the adaptation of subjects to changes in society and their internal transformation. The author provides the prospect of further scientific explorations in determining aspects of realization Збірник наукових праць Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи 113 Вип. 1(3), ч. 1, 2020 ISSN 2706-6258 of professional mobility of primary school teachers in the process of their academic preparation for integrated teaching in the system of postgraduate education. Particular attention is paid to the study of the relationship of personality development activity with the change in the leading type of the activity of a mature person, which suggests that the development of his professional mobility in postgraduate study is the most active and productive period of human life. It is stated that this period is characterized by the highest level of intelligence development, professional and personal achievements.
doi:10.31499/2706-6258.1(3).2020.204153 fatcat:k5eseulznfgblgsqj2zabzgnsm