Investigation of Rotavirus and Enteric Adenovirus Infection Frequency in Cases with Acute Gastroenteritis

Vesile Yazici, Yildiz Manzur, Aynur Akbulut
2014 Klimik Dergisi/Klimik Journal  
Özet Amaç: Bu çalışmada akut gastroenteritli olgularda rotavirus ve adenovirus sıklığının yaş ve mevsimlere göre dağılımının araştırılması amaçlanmıştır. Yöntemler: Ekim 2009-Şubat 2011 tarihleri arasında hastanemize başvuran toplam 1069 akut gastroenteritli olgunun dışkı örneklerinde rotavirus-adenovirus antijen kiti (Rota-Adeno Virus Combo Rapid Test ® , DIMA GmbH, Almanya) kullanılarak immünokromatografik yöntemle rotavirus ve adenovirus antijenleri araştırılmıştır. Veriler geriye dönük
more » ... r geriye dönük olarak hasta dosyalarından elde edilmiştir. Bulgular: Hastanemize kabul edilen akut gastroenteritli 1069 hastanın dışkı örneklerinin 244 (%22.8)'ünde rotavirus, 31 (%2.9)'inde adenovirus saptandı. Ayrıca rotavirus infeksiyonlarının %60'ı ve adenovirus infeksiyonlarının %52.2'si kış aylarında saptanmıştır. Sonuçlar: Dışkı örneklerinde rotavirus ve adenovirus antijenlerinin araştırılması epidemiyolojik amaçlar açısından önemlidir. Bölgemizde gastroenterit vakalarında bu iki etkenin de rutin olarak araştırılması gerektiği düşünülmüştür. Abstract Objective: Our objective in this study is to investigate the seasonal frequency and age distribution of rotavirus and adenovirus infection cases with acute gastroenteritis. Methods: 1069 patients applying to the hospital between October 2009 and February 2011 with acute gastroenteritis were included in the study. Rotavirus and adenovirus were investigated in the stool samples of cases by using rotavirus and adenovirus antigen device (Rota-Adeno Virus Combo Rapid Test ® , DIMA GmbH, Germany) based on immunochromatography. The input data were retrospectively evaluated by reassessing the patient files. Results: Rotavirus antigen was found in 244 (22.8%) and adenovirus antigen was found in 31 (%2.9) of 1069 stool specimens. In addition, 60% of rotavirus and 52.2% of adenovirus infections were mostly observed during winter. Conclusions: Analysis of rotavirus and adenovirus antigens in stool specimens is important for epidemiological purposes. It was concluded that these two agents should be routinely investigated in cases with gastroenteritis in our region. Klimik Dergisi 2013; 26(1): 13-6.
doi:10.5152/kd.2013.04 fatcat:uexsf5s6gvav3nmd2blhhukory