Private piety and visual culture: Bestowments of Zivko Svinjar to the Congregation Church in Pirot
Privatna pobožnost i vizuelna kultura - darovi Živka Svinjara Sabornoj crkvi u Pirotu

Tijana Zebić
2018 Pirotski zbornik  
Сажетак: У Саборној цркви у Тијабари чувају се икона Богородице са Христом и седам светитеља и чирак које је поручио Живко Антин Свињар -угледни грађанин Пирота који је живео у XIX веку и активно учествовао у подизању и опремању Саборне цркве. Бавио се трговином свиња, држао је механу и био је члан Црквеног Синода у Пироту. Аутор ове иконе је потписани зограф Никола Јованов Образописов из Самокова који је аутор монументалног трозонског иконостаса са преко 80 представа у истој цркви. Фокус рада
more » ... е усмерен на представљање до сада непубликованих дарова који представљају парадигму активног учешћа појединих чланова локалне заједнице у креирању визуелне културе XIX века. Abstract: In the Congregation Church in Tijabara there is the icon of the Mother of God with Christ and seven saints and a candlestick which was ordered by Zivko Antin Svinjar who was a renowned citizen of Pirot living in the XIX century and actively participating in the building and furinshing the Congregation Church. He was trading with pigs, running a tavern and was a member of the Chruch Synod in Pirot. The author of ths icon is a signed icon painter Nikola Jovanov Obrazopisov from Samokov who is the author of monumental threezone iconostasis with over 80 presentations in the same church. The focus of work is directed towards the presentation of bestowments which have not been published so far and represent the paradigm of active participation of some members of local community in the creation of visual culture of the XIX century.
doi:10.5937/pirotzbor1843085z fatcat:e6dtkbkzjjgvfd2zi45ocv6v2u