Nghiên cứu thực nghiệm và mô phỏng số cột bê tông cốt thép tiết diện chữ Lchịu tải trọng động đất

Nguyen Van Hung, Nguyen Xuan Huy, Pham Xuan Dat
2018 Journal of Science and Technology in Civil Engineering (STCE) - NUCE  
Trong nhà cao tầng bê tông cốt thép (BTCT), cột tiết diện chữ L mang đến hiệu quả cao trong việc tăng độ cứng tổng thể và không gian sử dụng cho công trình. Tuy nhiên, nhược điểm của cột BTCT tiết diện chữ L đó là ứng xử sau đàn hồi. Khi cột chịu tải trọng đứng và ngang lớn, cột có thể bị mất ổn định và phá hoại. Bài báo này trình bày nghiên cứu thực nghiệm và mô phỏng cột BTCT tiết diện chữ L chịu động đất. Nghiên cứu thực nghiệm cột BTCT chữ L thu nhỏ ½ so với nguyên mẫu chịu động đất được
more » ... ịu động đất được thí nghiệm đến phá hoại sử dụng bàn rung gia tốc. Mô hình phần tử hữu hạn (PTHH) bằng phần mềm Midas Civil được thiết lập để mô phỏng sự làm việc của cột BTCT tiết diện chữ L chịu động đất. Mô hình PTHH sau khi kiểm chứng với kết quả nghiên cứu thực nghiệm được sử dụng để khảo sát ảnh hưởng của các tham số như cường độ bê tông và cấu tạo cốt thép đến ứng xử của cột BTCT tiết diện chữ L chịu động đất. Dựa trên các kết quả phân tích, một số khuyến cáo cần thiết về thiết kế cột BTCT tiết diện chữ L sẽ được thảo luận. Nhận ngày 18/6/2017; sửa xong 17/8/2017; chấp nhận đăng 28/02/2018
doi:10.31814/stce.nuce2018-12(2)-02 fatcat:c5atzijyjbaargb3xjlbfbszje